Reprogram kao mera podrške agrobiznisima

Prethodne sedmice NBS je, kao svoj prilog odgovoru na zaoštravanje uslova poslovanja u agro sektoru, donela dve odluke o privremenim merama. Njima je  agro biznisima, korisnicima kredita i lizinga omogućen reprogram postojećih obaveza. U praksi to znači da se mogu opredeliti da im se izmirivanje obaveza po osnovu glavnice odloži u periodu od 6 do 12 meseci, u zavisnosti od sopstvenog izbora trajanja grejs perioda u okviru reprograma. Rok otplate kredita odnosno ugovora o lizingu u tom slučaju se produžava tako da iznos anuiteta  utvrđen u momentu odobravanja reprograma ne bude veći od iznosa pre primene reprograma.

Ova mera deluje kao adekvatan potez u trenutku kada počinju intenzivnije da se osećaju posledice suše, koja je došla u produžetku krize izazvane ratom u Ukrajini. Detaljnije  smo potencijalne efekte već analizirali, zahvaljujući delovima analiza SEEDEV.

U isto vreme, aktuelni Statistički Bilten NBS pokazuje, posle dužeg trenda pada, i nakon blagog rasta u prvom kvartalu, primetan rast cena zaduživanja u drugom kvartalu, kako za dinarske, tako i za indeksirane kredite.

 

Izvor: NBS

Situacija kriznih uticaja u kontinuitetu, sa dodatkom efekata suše,  situacija dodatno usmerava fokus na potrebe adekvatnog unapređivanja poljoprivredne proizvodnje u pogledu primene agrotehničkih mera, koje redovno analiziramo kroz Private Briefing, ali isto tako i na potrebu pravilnog upravljanja razvojem i poslovanjem, a posebno planiranja i upravljanja finansijama. Za podršku u tom segmentu, javite se, za inicijalnu analizu i podršku u primeni mera upravljanja likvidnošću i profitabilnošću.