Profil Glenfield eLearning platforme

Činjenica da e-learning povećava stope zadržavanja znanja između 25% i 60% , u poređenju sa zadržavanjem znanja stečenog kroz klasično učenje koje se kreće od 8% do 10%, bila je među prvim inputima na koje smo se oslonili kada smo definisali da je e-learning platforma sledeći korak u razvoju Glenfield paketa treninga.

Stvarne stope zadržavanja stečenog znanja se, naravno, povećavaju ukoliko je model obuke prilagođen, kroz primere, studije slučaja i “learning by doing” radionice, koje i sami aktivno primenjujemo u našim obukama. I tu činjenicu smo kvantifkovali i potvrdili, kroz rezultate istraživanja sprovedenog tokom razvoja  Glenfield e-learning platforme u okviru Erasmus+ projekta, i  naravno implenentirali u samu platformu čiji se razvoj približio kraju.

U pogledu sadržaja, identifikovali smo da su među najvećim izazovima koje preduzetnici i farmeri prepoznaju upravljanje finansijama i prilagođavanje modela poslovanja izmenjenim okolnostima na tržištu. Stoga su i teme prve grupe obuka upravo te. Pored toga,  unutar teme upravljanja finansijama našle identifikovani su kao ključni izazovi upravo oni čijim se načinima i praksom rešavanja intenzivno bavimo u svakodnevnom radu, obukama i u Private Briefingu.

Jedan od glavnih ciljeva razvoja platforme, osim dostupnosti kljčnih sadržaja za unapređenje poslovanja, je i podizanje svesti među MMSP i preduzetnicima o tome koliko aktivno, dugotrajno učenje može da podstakne inovacije, rast i razvoj poslovanja, kao i poboljšanje pristupa kritičnim veštinama i znanjima, podržano visokokvalitetnim inovativnim metodama digitalnog učenja.

Osim na direktnom istraživanju, model platforme zasnovaj je i na iskustvima stečenim tokom realizacije Glenfield COVID Crisis Management serije vebinara i decenijskog iskustva razvoja prilagođenih programa obuka za MSP, finansijske i razvojne institucuije.

Pokretanje platforme će uslediti uskoro, a možemo da najavimo i da ćemo desetogodišnjicu poslovanja Glenfield obeležiti i akcijom posebnih uslova za obuke koje sprovodimo, kao i za e-learning platformu. Za više informacija o tome, pratite nas ovde, ili kroz LinkedIn, kao i kroz Private Briefing, koji takođe uskoro obeležava deceniju analiza programa podrške za MMSP i agrobiznise.