Procena dinamike i planiranje obuke

Obuke su način da preduzeća održe korak sa dinamikom promena u poslovnom okruženju, što važi i za “redovne” uslove poslovanja u okruženju globalne konkurencije na otvorenom tržištu, a još više u situacijama kada se javljaju “nove realnosti”, što je trend u kom se svi nalaze poslednje dve godine i više, sa svim indicijama da će se tako nastaviti još neko vreme. O tome kako proceniti da je došlo vreme za unapređenja znanja i veština zaposlenih i koje su to potrebe, analizirali smo kroz Procenu potreba za obukom, a na koji način realizovati obuke, analizirali smo kroz Odabir modela obuke.

Logičan i očekivan naredni korak, kada je utvrđeno postojanje raskoraka u potrebnim i postojećim znanjima i veštinama tima, i njegov obim, nakon što je definisano koji tip treninga može biti adekvatan u odnosu na cost – benefit procenu, potrebno je kvantifikovati dinamiku, odnosno urgentnost treninga. Po definiciji, postojanje kritičnog nivoa raskoraka podrazumeva i najveću moguću urgentnost i može značiti da značaj treninga prevazilazi značaj drugih aspekata poslovanja, odnosno radnih obaveza u datom trenutku. Sa druge strane, nivoi raskoraka u rasponu od značajnog do manje značajnog, omogućavaju slobodnije planiranje termina treninga, u zavisnosti od drugih postojećih planova redovnog poslovanja. Na kraju, postoje i znanja i veštine koji se u momentu procene mogu opisati kao “poželjni”, što znači da je planiranje dinamike relaksirano, ali svkako treba voditi računa o tome da će u budućnosti biti potrebno sprovesti odgovarajuću obuku.

Razoj plana obuke, prema prethodno  navedenom, oslanja se na procenu nivoa potrebe i urgentnost identifikovanih potreba za treningom. Budući da postoje i veštine i znanja koja se mogu odnositi i na više sektora ili nivoa pozicija, plan obuke sadrži i vrste obuke, kako bi se postiglo optimalno raspoređivanje i realizacija, u slučaju da to vrsta obuke omogućava. Dok stručne veštine i znanja po pravilu pripadaju određšenim sektorima, druge vrste obuka, tj. menadžment veštine ili lična efektivnost ne zavise od sektora, a delom ni od pozicije zaposlenog, te je stoga moguće organizovati te vrste obuke za zaposlene iz više sektora ili sa različitih pozicija.

Konačno rangiranje obuka dobija se sagledavajući  i nivo potrebe i urgentnosti. Rezultat je ocena u rasponu od kritično važne obuke u najkraćem mogućem roku, do poželjne obuke koja može da se realizuje u neodređenom roku, kada se ukaže mogućnost. Ovakvo rangiranje omoguaćava jasno i očigledno definisanje prioriteta, proisteklih iz poslovnih planova i identifikovanih obaveza preduzeća sa jedne strane, i identifikovanih slabosti i nedostataka sa druge strane.

Naše decenijsko iskustvo u definisanju, razvoju, planiranju i sprovođenju treninga za MSP i finansijske institucije, sublimirano je u Glenfield AAA modelu obuke. Više o modelu, kao i  o temama i sadržajima obuka koje sprovodimo, možete saznati ako nam se javite za vaš lični primerak Glenfield Training Catalogue za 2022. Ujedno, do kraja proleća je na snazi poseban popust za one koji nam se jave i odaberu treninge, koji mogu biti realizovani sve do kraja narednog proleća.