Private Briefing Novembar 2023

Broj 128 | Godina XI

Picture1

U novembru 2023 pred vama je izdanje Private Briefinga koje analizira neke redovne, već ustaljene pozive, inovirane da odgovore evoluciji potreba korisnika, kao i neke sasvim nove, značajnog dometa. Među njima, novi USAID DIV program cilja veoma široko, kako po tipu korisnika podrške tako i po ciljevima, dok je među redovnim programima, podrška za žensko preduzetništvo Ministarstva Privrede dobila nove slojeve, sasvim adekvatne tržišnim okolnostima. Analiziramo i novi poziv Pametni Početak Inovacionog Fonda, i podršku za sufinansiranje IPARD programa, čiji se prvi pozivi u trećoj iteraciji očekuju uskoro.

// Program “Pametni Početak”, u realizaciji Fonda za inovacionu delatnost, predstavlja značajnu inicijativu usmerenu ka osnaživanju inovativnih timova u procesu validacije i razvoja njihovih poslovnih ideja u realnom tržišnom okruženju. Ovaj program je posebno dizajniran da podrži razvoj prvih prototipova ili minimalno održivih proizvoda, pružajući timovima ne samo finansijsku podršku, već i vredne mentorske usluge. Podrška koju program nudi obuhvata bespovratna sredstva do 45.000 evra po projektu, što čini značajan finansijski podsticaj, posebno kada se uzme u obzir da ovaj iznos predstavlja do 90% ukupnog budžeta projekta. Pored toga, fond dodeljuje sredstva do 5.000 evra za korišćenje mentorskih usluga, čime se dodatno osnažuje kapacitet timova za uspešno vođenje i realizaciju projekata. Osim finansijske podrške, Fond takođe organizuje radionice koje su usmerene na poboljšanje organizacionih sposobnosti timova i efikasno pokretanje i vođenje startup poslovanja.

// Aktuelni poziv je otvoren je za projekte iz različitih oblasti nauke i tehnologije, sa posebnim fokusom na informaciono-komunikacione tehnologije, mašine i proizvodne procese, hranu budućnosti i kreativne industrije. Kvalifikacija za učešće u programu zahteva od timova da budu sastavljeni od 2 do 5 članova, sa jasno definisanim i uverljivim poslovnim idejama i inovativnim proizvodima ili uslugama. Evaluacija prijavljenih projekata fokusira se na korisnost i konkurentske prednosti predloženog rešenja, tržišni potencijal ideje, kao i na kompetentnost tima. Ovaj sveobuhvatni pristup evaluaciji osigurava da samo najperspektivnije ideje dobijaju podršku, čime se povećava verovatnoća njihovog uspeha na tržištu. Tome doprinose i jasno definisani rokovi za razvoj, koji podrazumevaju da timovi razviju svoje ideje do nivoa prototipa ili minimalno održivog proizvoda u roku od 9 meseci, čime se podstiče efikasnost i fokusiranost na ciljeve.

// Na osnovu prethodnih iskustava i uspeha podržanih projekata, pokazuje se da ideje koje imaju najveći izgled za uspeh spadaju u ICT, ali i oblasti energetike, mašinstva i poljoprivrede. Poljoprivredni robot, pametna hranilica za kućne ljubimce, veb-platforma za šahovske turnire su samo neki od projekata koje je Fond odlučio da podrži u prethodnom pozivu, u ranoj fazi razvoja poslovne ideje. Takav pristup čini ovaj program značajnom opcijom za inovativne preduzetnike da kvantifikuju i testiraju svoje poslovne ideje u realnom okruženju, uz neophodnu finansijsku i mentorsku podršku. S obzirom na visok nivo finansijskog podsticaja i kvalitetnu mentorsku podršku, program je dobro projektovano i efkiasno rešenje za potencijalne inovativne preduzetnike. Ovaj pristup ne samo da omogućava preduzetnicima da kritički procene svoje ideje, već i da implementiraju neophodne modifikacije, čime postaju atraktivniji za dalju finansijsku podršku i razvoj do nivoa koji je konkurentan kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.

Ministarstvo Privrede, FZR i RAS: Unapređena podrška za žensko preduzetništvo

// U nizu redovnih programa podrške Ministarstva Privrede koje redovno analiziramo, i ove godine je aktuelan Javni poziv za Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice, realizovan u saradnji sa Fondom za razvoj i Razvojnom Agencijom Srbije. Mogući korisnici su preduzetnici, mikro i mala privredna društva ne stariji od pet godina a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U slučaju više vlasnika, žena mora biti jedan od zakonskih zastupnika i imati udeo iznad 51%. Kroz ovaj program, čiji je ukupan budžet 600 miliona dinara, korisnice mogu da računaju na ogroman iznos bespovratnih sredstva, do visine 40% vrednosti ulaganja, odnosno čak 50% u jedinicama lokalne samouprave četvrte grupe razvijenosti. Ostatak finansiranja omogućen je u vidu kredita kod Fonda, indeksiranog u evrima, sa rokom otplate do čak 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Pri tome, kamatne stope su veoma povoljne, višestruko ispod tržišnih i kreću se od 1,5% godišnje uz garanciju banke do 2,5% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja. Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400 hiljada, dok je gornji limit 6 miliona dinara za privredne subjekte sa manje od 5 zaposlenih, odnosno 12 miliona za one sa 5 i više zaposlenih.

Prihvatljive namene su finansiranje nabavke mašina, alata i opreme, nove računarske opreme i softvera, kao i novih i polovnih vozila, ne starijih od pet godina, za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i pružanja usluga. Takođe, prihvatljivi su i tekuće

održavanje i adaptacija poslovnog i proizvodnog prostora do iznosa od milion dinara, a aplikanti sa 5 i više zaposlenih mogu koristiti sredstva i za kupovinu poslovnog ili proizvodnog prostora. Uz sve to, kvalifikovane namene obuhvataju i operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 25% u strukturi ukupnog ulaganja.

Ukupan budžet programa je sa prošlogodišnjih 100 miliona dinara povećan čak 6 puta, dok je udeo granta povećan za 5%. Podignut je i gornji limit iznosa kredita, i to dvostruko, dok je uvedena i mogućnost kupovine ili izgradnje objekata. Ovakva evolucija programa itekako odgovara trenutku, a saglasna je i sa našim istraživanjima u Srbiji i regionu, koja svedoče da preduzetnice i preduzeća koja vode žene imaju veoma jasne i profilisane potrebe za podrškom. Tako, preko 80% preduzetnica namerava da sprovede investicije u narednom periodu, pri čemu među onima koje nameravju, prednjače investicije u opremu sa preko 40%, a slede investicije u širenje tržišta ili asortimana sa oko 30% jasno identifikovanih potreba. Pri tome, oko 60% njih namerava da za potrebe finansiranja iskoristi kredit. Ovakva struktura tražnje je snažno podržana uverenjem da se u poslovnom okruženju u aktuelnoj „permacrisis“ eri, poslovne performanse vratile na nivoe od pre krize, ili čak i poboljšale, što procenjue skoro dve trećine preduzetnica, dok istovremeno očekuju održanje ili poboljšanje poslovnih performansi u periodu koji dolazi

// S obzirom na iznose i rokove otplate, kao i veoma povoljnu cenu kreditnog dela podrške, može se reći da program na adekvatan način kombinuje namenu sredstava sa procenjenim potrebama preduzetnica i preduzeća koje vode žene. Iznos, kombinovan sa ročnošću, predstavlja veoma dobru mogućnost da se odgovori na niz izraženih potreba, a posebno za novom opremom, što je vid ulaganja koji se uvek višestruko vraća kroz povećanu produktivnosti i efikasnost. To donosi i bolje finansijske performanse, kroz smanjene troškove, povećane prihode i akumulaciju za novi rast. Da bi se održivost poslovanja korisnica dodatno podržala, program otvara i mogućnost da se paralelno prijave akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama kako bi prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja i kako bi im se pružila savetodavna i tehnička pomoć u vezi sa konkurisanjem. Podrška koju pružaju ARRA sprovodi se po Programu standardizovanog seta usluga za MSPP, u čijem smo kreiranju i sami učestvovali. Kada se u celini sagleda obim podrške koji ovaj program otvara, a koji obuhvata i grant i povoljan kredit i potrebne savetodavne usluge koje povećavaju mogućnost kvalitetnog i održivog nastupa na tržištu, očigledno je da je reč o značajnoj mogućnosti za unapređenja koja odgovaraju na ključne potrebe preduzeća koje vode žene.

USAID: Značajni grantovi za fazni razvoj inovacija u svim oblastima

// Krajem oktobra, objavljen je poziv za sasvim novi Program za Razvojne Inovacione Poduhvate (DIV), pod okriljem USAID, dizajniran da pronalazi, podržava i skalira inovativna rešenja usmerena na poboljšanje života ljudi. Struktura i svrha programa, kao i način realizacije, prilagođeni su da podstaknu širok spektar poslovnih i društvenih inovacija kroz različite faze razvoja. To uključuje nove tehnologije, usluge i poslovne modele, ali i unapređene načine isporuke robe i usluga, pa čak i replikacije dokazanih inovacija u novim okolnostima ili okruženjima. Podržani su različiti sektori, od poljoprivrede do vodovoda i sanitarija ili energetske efikasnosti, kao i inovatori koji rade u „presečnim“ oblastima, kao što su bezbednost saobraćaja ili razvoj dece. S obzirom na opseg prihvatljivih intervencija, kvalifkovan je najširi krug aplikanata, koji pored preduzeća i preduzetnika, obuhvata i socijalna preduzeća, individualne inovatore, NVO, naučno istraživačke organizacije i državna tela i organizacije. Ovakva inkluzivnost cilja da obuhvati najširi izbor potencijalnih rešenja, u formi grantova kroz faze koje odgovaraju različitim nivoima zrelosti inovacija.

Prva faza, Pilot, omogućava finansiranje do 200.000 dolara za početno testiranje inovacija nakon prototipa u stvarnim uslovima, i cilja da omogući iterativno unapređivanje i uspostavljanje održivosti u testnim uslovima. Druga faza, Testiranje i Pozicioniranje za Skaliranje, značajno povećava limit finansiranja, na 1,5 miliona dolara, za podršku inovacijama koje su uspešno prošle pilot fazu i spremne su za dalje, restriktivnije testiranje i ekspanziju. U ovoj fazi se fokus pomera sa inovativnosti na na procenu uticaja i tržišne održivosti. Treća faza, Prelazak na Skaliranje, sa

limitom finansiranja od 15 miliona dolara, donosi ogroman porast u pogledu finansijske podrške, što odražava napredni stadijum razvoja. Ova faza ima za cilj da omogući skaliranje dokazanog koncepta i pristupa, bilo na novim tržištima ili u okviru novih načina primene. Konačno, u fazi Generisanja Dokaza, sa limitom od 1,5 miliona dolara, se vrši procena efikasnosti predloženih inovacija i pristupa, osiguravajući da se na kraju skaliraju samo oni projekti koji omogućavaju dokazan uticaj, uz tržišnu održivost i troškovnu efikasnost.

Iz perspektive korisnika, DIV program nudi jedinstvenu priliku inovatorima da realizuju svoje ideje. Pristup finansiranja na više nivoa osigurava pravu podršku u pravo vreme, maksimizirajući efekat i održivost, ali i da se inovacijom uspešno upravlja kroz ceo razvojni proces. Budući da proces uspostavljanja i unapređivanja inovacije može zahtevati značajno vreme i punu posvećenost razvojnog tima, program predviđa trajanje podrške od tri godine, a isplata grantova je povezana sa dostizanjem prekretnica (milestones), definisanih tokom planiranja projekta, a ne konkretnih rezultata i efekata. Međutim, u određenim okolnostima, ukoliko je potrebno više vremena da se sprovedu dodatna istraživanja, analize ili unapređenja, moguće je da podrška bude produžena i na pet godina, pri čemu se novi, produženi rok realizuje kroz novi grant. Takođe, format podrške može biti transformisan iz granta u tzv. kooperativni sporazum, što je model koji podrazimeva značajno učešće USAID-a u dizajniranju ili sprovođenju studija i evaluacija, ili drugih aktivnosti potrebnih za dalju uspešnu realizaciju projekta.

// Svi aspekti programa, a pre svega više nego značajna sredstva, jasno definisan fazni pristup i fleksibilnost u pogledu trajanja i formata podrške, svedoči da program prepoznaje ključne izazove kreiranja, uspostavljanja, ispitivanja i efektivnog tržišnog pokretanja inovacija. Ne samo to, sama struktura programa jasno ukazuje i na put razvoja inovacije, što je samo po sebi značajan element koji korisnicima omogućava i da sami identifikuju momenat razvoja koji su dostigli i da apliciraju za odgovarajuću fazu podrške. Uz sve, kroz fleksibilnost identifikovanja faznih ciljeva, programom je predviđeno i da se obezbedi da korisnici tokom razvoja, mogu da sprovode iterativne izmene i prilagođavanja, kojima se osigurava da predložena rešenja već tokom razvoja osiguraju punu konkurentnost i efekat kada izađu na tržište. Samim tim, program zaslužuje svaku preporuku, a istovremeno, ukoliko prepoznajete potrebu da uz pomoć iskusnih savetnika adekvatno pripremite aplikacionu dokumentaciju i program razvoja, Glenfield vam stoji na raspolaganju

RFV: Povoljno finansiranje za iskorišćenje IPARD podsticaja

// Kao vid podrške razvoju farmera i agrobiznisa, IPARD se izdvaja u pogledu obima i dometa, budući da omogućava značajan iznos bespovratnih sredstava, u udelu i preko 50% od vrednosti unapređenja. Uslov za dobijanje bespovratnih sredstava je prethodna realizacija investicionog projekta, i finansiranje dela investicije iz drugih izvora, pre verifikacije i odobrenja granta. U cilju obezbeđenja takve podrške, Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine objavio je i ove godine poziv za dodelu kredita za obezbeđenje finansijske podrške za realizaciju projekata odobrenih i finansiranih kroz IPARD. Pravo učešća na konkursu aktivna poljoprivredna gazdinstva, a apliciranje za kredit je moguće nakon predaje zahteva za odobravanje projekta u okviru IPARD, i pre odobrenja projekta. Krediti su indeksirani i usklađeni sa visinom i svrhama IPARD podsticaja, te iznose do 150.000 evra za nabavku pogonske poljoprivredne mehanizacije i poljoprivrednih mašina, odnosno do 800.000 evra za investicije u objekte i opremu. Prihvatljiv je niz sredstava obezbeđenja, od zaloge na kupljenoj opremi, preko jemstava, hipoteke nad objektima ili zemljištem, do bankarske garancije. Visina kamatne stope je 1% ili 2%, u zavisnosti od stepena razvijenosti gradova i opština aplikanata, ako je sredstvo obezbeđenja garancija, dok je za druga sredstva obezbeđenja kamatna stopa za 1pp viša. Ročnost je do 7 godina sa uključenim grejs periodom do 2 godine, dok je otplata mesečna, kvartalna ili polugodišnja. Uz sve to, ne zahteva se učešće aplikanta a nakon ostvarenja prava i isplate IPARD podsticaja, Fond obračunava umanjenje glavnice kredita.

IPARD III program u Srbiji za period do 2027. godine je odobren i aktivan od ove godine, i prvi pozivi se očekuju. Od mogućih 13 mera, u odnosu na prethodni IPARD II i 4 do sada akreditovane mere, na raspolaganju korisnicima će biti i tri dodatne mere, i to: Mera 4 – Agroekologija – klima i organska poljoprivreda; Mera 5 – Implementacija lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup; i Mera 6 – Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu. Planirano je uvođenje i novih sektora

kroz IPARD III program, kao što su sektor ribarstva, sektor za preradu žitarica i industrijskog bilja, a u okviru Mere 7, pored sektora ruralnog turizma koji je mogao računati na podršku u okviru prethodnog programa, planirani su novi sektori, direktna prodaja poljoprivrednih i lokalnih proizvoda i sektor usluga u ruralnim područjima. Ukupan budžet programa je 288 miliona evra, što, kao i u prethodnim iteracijama programa, znači više nego značajne podsticaje za korisnike.

// Predfinansiranje do konačne realizacije investicije tj do momenta isplate podsticaja, je često ozbiljna prepreka za iskorišćenje značajne mogućnosti za unapređenje sopstvene konkurentnosti kroz olakšano investiranje u objekte, opremu i druga osnovna sredstva koja IPARD obezbeđuje. Stoga je program Fonda veoma značajna podrška, posebno ako se imaju u vidu i zaista povoljni uslovi finansiranja uključujući i cenu, ročnost i grejs period. Kako bi se ceo proces zaokružio, stručna podrška, počevši od aplikacije za sredstva u okviru IPARD pa do predaje kreditnog zahteva Fondu, na bazi iskustava i znanja konsultanata može predstavljati dodatni kvalitet koji odvaja prihvaćenu od neprihvaćene aplikacije.

OSNOVNI EKONOMSKI POKAZATELJINov - 23
1Međugodišnja inflacija8.50%
2Referentna kamatna stopa6.50%
3Stopa nezaposlenosti9.60%
4Prosečna neto zarada - RSD85,066
5Prosečna penzija - RSD39,874
6KURS RSD/EUR
na poslednji dan u mesecu117.1777
Prosečan srednji kurs EUR117.1864
7KURS RSD/USD
na poslednji dan u mesecu110.5346
Prosečan srednji kurs USD110.9356

Za sve dodatne informacije ili pitanja, slobodno nas kontaktirajte. Prenesite nam svoje utiske, podelite novosti ili nam javite kako napreduju aktuelni projekti.

Za jačanje kapaciteta, poseban poziv: Prijavite se za Glenfield E-Learning!

Glenfield Training and Consulting Doo | +381 11 407 9066 | office@glenfield.rs | www.glenfield.rs

Upozorenje: Ovaj izveštaj je pripremljen i objavljen pod autoritetom Glenfield Training and Consulting Doo i služi jedino u informativne svrhe. Informacije koje su korišćene, dobijene su od izvora za koje Glenfield Training and Consulting Doo smatra da su pouzdani ali ne garantuje njihovu ispravnost i kompletnost. Nijedna informacija ili predlog ne mogu se protumačiti kao ponuda ili nametanje kupovine ili prodaje. Nijedan deo ovog dokumenta ne sme se reprodukovati bez pismene dozvole Glenfield Training and Consulting