Private Briefing Maj 2023

Broj 122 | Godina XI

Private Briefing Spring 23-2

Majski Private Briefing 2023. je u znaku „nearsourcinga“, na dva nivoa. Prvi se u značajnoj meri identifikuje u RAS programu za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija dok je drugi jedan od aspekata najvećeg programa podrške ženskom preduzetništvu u regionu, EBRD Žene u biznisu, koji u svojoj devetoj godini beleži nove rekorde u pogledu finanijskih i nefinansijskih modela podrške u skladu sa ključnim potrebama. Podršku za razvoj turizma analiziramo kroz kredite Ministarstva, dok je podrška za farmere u znaku grantova za opremanje stočarskih farmi, kao kapitalno intenzivne dugoročne delatnosti, sa posebnim izazovima.

Ministarstvo turizma i omladine je raspisalo program kredita za razvoj turizma kroz povećanje nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti. Podrška se obezbeđuje u formi kredita Fonda za razvoj i namenjena je za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i mikro pravna lica u minimalnom iznosu od 500.000 dinara, odnosno 2 miliona za ostala privredna društva, pri čemu korisnici moraju biti registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma.

Namene obuhvataju kompletan set potreba za formiranje ili unapređenje turističke ponude, a sredstva se mogu koristiti za izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko rekreativnog i zabavnog sadržaja, za restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete, nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima, zatim za unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude, dizajn i pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira, izgradnju turističke infrastrukture i usklađivanje turističkih kapaciteta sa regulativom. Krediti se odobravaju sa kamatnom stopom 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu, uz rok otplate do 72 meseca po isteku grejsa od 12 meseci, odnosno 24 meseca za investicije u izgradnju turističke infrastrukture. Otplata je u kvartalnim anuitetima a sredstvo obezbeđenja može biti sopstvena menica, hipoteka na nepokretnost ili garancija poslovne banke. Kreditna podrška se odobrava u vrednosti do 50% ukupne vrednosti projekta, sa namenom za finansiranje osnovnih i trajnih obrtnih sredstava koja mogu iznositi do 20% iznosa kredita.

> Program omogućava veoma kvalitetne uslove finansiranja suštinskih unapređenja poslovanja u turizmu, pod povoljnim uslovima. Između apliciranja i odobravanja kredita, nalazi se proces kvalitetne pripreme planova i projekcija, formalizovanih kroz zahtev da se uz ostalu dokumentaciju, pripremi i adekvatan poslovno investicioni plan. Prvi korak na tom putu je blagovremena priprema dokumentacije, što podrazumeva ili adekvatno vođenje ili ažurno i sigurno eksternalizovano računovodstvo kao bazu za uklapanje svih neophodnih elemenata u održiv poslovni plan koji će omogućiti da preduzetnci i MSP u punoj meri iskoriste prednosti, odnosno nisku cenu sredstava i solidno dugu ročnost kredita koje program podrške nudi. I eksternalizovana knjigovodstena podrška, i podrška u donošenju prave odluke o investiranju i finansiranju osnovnih sredstava koja će omogućiti unapređenje baze za razvoj poslovanja, i obrtnih sredstva koja će omogućiti nesmetano kontinuirano poslovanje, mogu biti značajno olakšani uz pomoć savetnika sa praktičnim iskustvom u segmentima knjigovodstva, kreiranja i realizacije takvih planova.

EBRD i poslovne banke: Podrška za rast u krizi za biznise koje vode žene

Nakon bezmalo pet godina, u Private Briefingu ponovo analiziramo jedan od najdugovečnijih a svakako jedinstveni program podrške kompanijama kojima upravljaju žene, a u cilju pre svega njihovog osnaživanja u ekonomskom smislu, pod nazivom  „Žene u biznisu“, u organizaciji EBRD. Program se realizuje kroz niz finansijskih institucija u regionu, i podržan je jedinstvenim programom savetodavne podrške koji stavlja na raspolaganje čitav niz prilika za jačanje i razvoj poslovanja i paralelno sa bankarskim delom koji jača aspekt pristupa finansiranju, čini jedinstveni “blended” instrument za sveobuhvatnu podršku. Aktuelna forma programa razvijena je kroz pilot fazu, a trenutno aktuelni program je u punom jeku i svom razvijenom obliku stavlja na raspolaganje atraktivni model specijalne finansijske podrške za biznise kojima upravljaju žene, na raspolaganju kroz finansijske institucije širom regiona, pri čemu je dodatno podržan kroz specijalne modele pristupa znanjima, veštinama i prilikama za poslovno povezivanje, u formi seminara, webinara, prilika za poslovno povezivanje i radionica, ali i savetodavne podrške koju EBRD omogućava.

Razlozi za kreiranje WiB programa pre svega leže u jasnim statističkim pokazateljima, koji kažu da biznisi koje vode žene učestvuju u ukupnom broju privrednih subjekata u regionu sa tridesetak procenata, da je njihov udeo u volumenu ukupnog prometa oko 20% a da u ukupnom udelu u finansiranju učestvuju sa svega desetak procenata. Kroz pilot fazu i kroz drugu fazu programa koja je uveliko u toku, obezbeđene su desetine miliona evra kreditne podrške za hiljade biznisa koje vode žene, a ciljani seminari, radionice i prilike za razmene iskustava koje

program obezbeđuje, doveli su do toga da ukupni efekti programa daleko prevazilaze koristi za individualne korisnice. Podsticajem osnivanja, rasta, razvoja i finansiranja ovakvih kompanija, jasno se utiče na bolje korišćenje resursa nacionalne ekonomije i pozitivno utiče na rast privredne aktivnosti i BDP ali i daje jednu posebnu notu inkluzivnosti i održivog razvoja celom privrednom ambijentu. Sve to zajedno čini program WiB jedinstvenim rešenjem za podršku razvoju, oslonac u pandemiji i korišćenje šansi u izmenjenoj realnosti.

 

Signale oporavka tokom 2021. i 2022, ubrzo je zamenila nova realnost, stručno nazvana „Permacrisis“ kao svojevrsna kombinacija svih prethodnih, opterećena inflacijom, energetskom neizvesnošću, prekinutim lancima snabdevanja i vrlo izazovnom situacijom na tržištu radne snage. Istraživanja poslovnog sentimenta koja sprovodimo u kontinuitetu svedoče da najbolje rezultate nisu postigle kompanije koje su se posvetile isključivo odbrani i smanjenju troškova, niti one koje su ignorisale promene i ulazile u nepredvidive rizike, već one koje su se u krizi prilagodile i nakon zaštite resursa, sagledale novu realnost i iskoristile nove prilike koje su na raspolaganju. Upravo je takva trenutno situacija za kompanije iz regiona zapadnog Balkana, koje imaju šansu da u značajno izmenjenoj realnosti, i promeni ekonomske paradigme, u kojoj ključne stubove čine „rezilijentnost“ i „nearsourcing“, odnosno zamena dalekih dobavljača, onima iz regiona, zauzmu daleko značajnije pozicije.

> Pored finansijske podrške, kao i pristupa znanjima, WiB kao i većina EBRD programa podrške malim biznisima u regionu nosi sa sobom i snažnu savetodavnu podršku, koju pružaju konsultantske kuće posebno odabrane od strane EBRD. Podrška počinje inicijalnom analizom stanja po standardizovanom modelu i dalje obuhvata čitav niz elemenata poput uspostavljanja sistema upravljanja kvalitetom, marketinških strategija, ili čak potpuno nove poslovne strukture, sve u zavisnosti od konkretnih potreba korisnika. Podrška se nastavlja i tokom perioda implementacije definisanih unapređenja na bazi najboljih praksi i iskustava kako bi se osigurali  najbolji rezultati. Glenfield je jedna od najiskusnijih konsultantskih kuća sa vodećom ekspertizom i praktično potvrđenim rezultatima u podršci MSP uključujući i EBRD Program Žene u Biznisu u ovom delu sveta, u oblastima finansija, prodaje i menadžmenta. Brojnim klijentima smo pružili podršku kroz projekte kreirane baš po njihovoj meri i otvoreni smo da svoja iskustva stavimo u službu korisnika i podržimo ih u nastojanjima da se u aktuelnoj poslovnoj konjunkturi i novoj podeli karata koju ona donosi izgrade kao novi šampioni, u okviru značajnog paketa podrške koji program donosi. Javite se za besplatnu inicijalnu analizu i procenu potreba za unapređenjima.

RAS: Podrška za iskorišćenje „nearsourcing“ trenda

Sada već tradicionalni program podrške privrednicima u realizaciji Razvojne Agencije Srbije (RAS) za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija ove godine pokrenut je početkom maja, a s obzirom na makroekonomske trendove koje smo analizirali od početka godine, koji sugerišu da je zamena „dalekih dobavljača“ jedna od izuzetnih prilika za domaća preduzeća da se aktivnije uključe u šire privredne tokove i internacionalizuju poslovanje, deluje da dolazi u idealnom trenutku. Program omogućava sufinansiranje aktivnosti privrednika na pripremi i uvođenju unapređenja poslovnih performansi, u skladu za zahtevima multinacionalnih kompanija, što je neophodan korak za ulazak u lanac njihovih dobavljača. Opšti uslovi kvalifikovanosti podrazumevaju da su aplikanti privatna preduzeća starija od tri godine koja redovno izmiruju fiskalne obaveze i nisu u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći. U pogledu tehničkih kapaciteta, od aplikanata se očekuje da imaju implementiran sistem kvaliteta ISO 9001, a posebni uslovi su da podnosilac prijave kao pretežnu delatnost obavlja prerađivačku delatnost ili da poseduje proizvodne kapacitete pomoću kojih može obavljati prerađivačku delatnost.

Prihvatljivi sektori poslovanja su automobilska industrija, odnosno proizvodnja uređaja i komponenti od plastike, gume, ili mašina i opreme, kao i etiketa/bar kodova za potrebe automobilske industrije, zatim, sektor mašina i opreme za druge namene, sektor obrade metala, sektor gume i plastike, sektor proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata kao i sektor električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih

sistema. Potrebno je da imaju barem 15 zaposlenih i najmanje 35 miliona dinara prihoda i vrednosti osnovnih sredstava. Budžet programa iznosi 50 miliona dinara, namenjenih refundaciji troškova u različitim iznosima po oblastima podrške, koje obuhvataju intervencije kao što su podrška za ulaganje u materijalnu imovinu, podrška za ulaganje u nematerijalnu imovinu, konsultantska podrška, kao i podrška za uspostavljanje saradnje sa MNK.

Konkretne aktivnosti podržane programom obuhvataju ulaganje u materijalne resurse poput kupovine i instalacije proizvodne i procesne opreme visokih performansi, kupovine opreme za ulaznu kontrolu sirovina, među faznu kontrolu kvaliteta proizvodnje u toku i kvaliteta gotovih proizvoda, kupovina neophodnog specifičnog novog alata ili pribora, kupovina i instalacija autonomnih robota sa sposobnošću učenja i robota, kao i unapređenje prostornog kapaciteta. Takođe je podržano i ulaganje u nematerijalnu imovinu koje podrazumeva sertifikaciju sistema kvaliteta, Izrada i implementacija softverskih rešenja. Konsultantska podrška obuhvata optimizaciju proizvodnih i poslovnih procesa, uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja, uvođenje pravila, procedura i izveštavanja u vezi sa ESG faktorima, pripremu koja prethodi sprovođenju terenskog uvida u poslovne performanse od strane MNK ili uvođenja sistema kvaliteta prema zahtevima standarda koji su specifični za lance vrednosti u smislu ovog programa, kao i pripremu plana poslovnog razvoja, usklađivanje sa zahtevima zelene industrije. Raspoloživo finansiranje obuhvata i troškove terenskog uvida u poslovne performanse, troškove godišnjeg ulistavanja na referentne interaktivne platforme, troškove samostalnog izlaganja na međunarodnom sajmu dobavljača, kao i čitav spektar troškova osiguranja.

Nezavisno od trenutka u kom se program realizuje, uključivanje u lance dobavljača internacionalnih kompanija, za korisnike, uz predvidljivu tražnju, olakšava i planiranje prihoda a time i investiranje u opremu i osnovna sredstva, kao i planiranje i sprovođenje internog razvoja preduzeća. Trošak investicija koje su neophodn ovaj program u značajnoj meri amortizuje. Istovremeno, podrška za uvođenje ili unapređenje strateškog i operativnog planiranja, korporativnog upravljanja, upravljanja ljudskim resursima su ujedno i teme i oblasti u kojima Glenfield konsultanti imaju veliko iskustvo, odlične rezultate i nosioci su najbolje prakse upravo za MSP sektor, i u potpunosti ih možemo prilagoditi upravo specifičnostima aplikanata, a sve što je potrebno je da se javite za besplatnu procenu i podršku u apliciranju za ovaj značajan program dugoročnog unapređenja kapaciteta sa evidentnim koristima u pogledu otpornosti, snage i poslovnih rezultata ali i konkurentnosti na tržištu, konkretnijim i bolje prilagođenim.

Pokrajinski Sekretarijat: Grantovi za opremanje farmi

Uobičajeni, stalni programi podrške domaćim farmerima su redovna tema u Private Briefingu, budući da predstavljaju više nego značajan aspekt predvidljivosti i planiranja neophodnog za uspešan i održiv razvoj. Jedan od takvih je i Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u Vojvodini, u izvedbi Pokrajinskog Sekretarijata za Poljoprivredu Vojvodine.

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Pokrajini, što obuhvata bespovratna sredstva za razvoj govedarskih, svinjarskih, ovčarskih farmi, kozarskih i živinarskih farmi, kao i za nabavku opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka, izđubravanje, pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane. Opremanje

objekata podrazumeva širok spektar namena, koje se kreću od specijalizovane opreme za uzgoj i negu životinja, preko opreme za sortiranje i pakovanje, do ograda i sistema kontrole farmi i životinja. Budžet programa je 85 miliona dinara, pri čemu je visina pojedinačnog granta do 60% vrednosti prihvatljivih troškova investicija. Iznosi granta kreću se od 100.000 do 2 miliona dinara. 

Investicije u stočarsku proizvodnju odlikuje, između ostalog, i obično dužu period povraćaja u poređenju sa ratarstvom, vinogradarstvom ili povrtarstvom, a donekle i voćarstvom. Vreme uzgoja i tova životinja je duže od vremena razvoja biljaka i samim tim, proces zahteva i veća ulaganja, ali nosi sa sobom i veće rizike, kako operativne, tako i tržišne, usled volatilnosti cena u dužem periodu. U tom kontekstu, svaka finansijska podrška koja umanjuje očekivane troškove investicija u osnovna sredstva, i koja istovremeno umanjuje finansijsku izloženost i omogućava veću rezervu kapitala za amortizaciju potencijalnih troškova ili umanjenih prihoda kao posledice tržišnih rizika,  može predstavljati ključnu razliku između održivog razvoja i poslovanja na granici, ili ispod granice rentabilnosti. Dodamo li na to da je stočarstvo aktivnost koja podrazumeva i dugoročno planiranje, podrška u donošenju odluka u pravom trenutku ima strateški značaj za proizvođače, pa i sektor u celini. Imajući sve to u vidu, jasno je da ovaj, kao i drugi programi redovnih podsticaja, uprkos značajno manjem obimu podrške od glavnih programa, predstavljaju itekako važnu kockicu u ukupnom mozaiku podrške za razvoj individualnih i malih farmera i gazdinstava i stoga zaslužuje svaku preporuku, budući da je značajan element  dugoročne održivosti poslovanja.

OSNOVNI EKONOMSKI POKAZATELJIMaj - 23
1Međugodišnja inflacija15.10%
2Referentna kamatna stopa6.00%
3Stopa nezaposlenosti9.20%
4Prosečna neto zarada - RSD85,485
5Prosečna penzija - RSD37,807
6KURS RSD/EUR
na poslednji dan u mesecu117.2719
Prosečan srednji kurs EUR117.2831
7KURS RSD/USD
na poslednji dan u mesecu106.4560
Prosečan srednji kurs USD107.0652

Za sve dodatne informacije ili pitanja, slobodno nas kontaktirajte. Prenesite nam svoje utiske, podelite novosti ili nam javite kako napreduju aktuelni projekti.

Za jačanje kapaciteta, poseban poziv: Prijavite se za Glenfield E-Learning!

Glenfield Training and Consulting Doo | +381 11 407 9066 | office@glenfield.rs | www.glenfield.rs

Upozorenje: Ovaj izveštaj je pripremljen i objavljen pod autoritetom Glenfield Training and Consulting Doo i služi jedino u informativne svrhe. Informacije koje su korišćene, dobijene su od izvora za koje Glenfield Training and Consulting Doo smatra da su pouzdani ali ne garantuje njihovu ispravnost i kompletnost. Nijedna informacija ili predlog ne mogu se protumačiti kao ponuda ili nametanje kupovine ili prodaje. Nijedan deo ovog dokumenta ne sme se reprodukovati bez pismene dozvole Glenfield Training and Consulting