Private Briefing Jun 2023

Broj 123 | Godina XI

landscape-1192669_1280

Letnje računanje programa po Private Briefingu, u junu 2023. donosi dva vrlo značajna poziva koji će biti u centru pažnje analiza i aktivnosti. Omiljeni nacionalni „program podrške za nabavku opreme sa grantom“ prethodno smo najavili, a sada je ušao i u zvaničnu realizaciju, što znači i „niski start“ za pripremu aplikacija, s obzirom na tradicionalno veliku tražnju. Drugi je dugo čekani nastavak IPARD programa, u trećoj iteraciji, koji donosi značajno veći budžet za podršku farmerima, sada još širem spektru primena. Analize zaokružuju dva usko ciljana programa u Vojvodini: za voćare i povrtare tj. za unapređenje turističke ponude.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede svake godine, pa tako i ove, omogućava povoljno finansiranje za poljoprivrednike u sektoru voća, grožđa i povrća, u formi kredita za investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru, sa ciljem stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i povećanja stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava. Krediti se odobravaju za nabavku opreme i mašina, pri čemu nabavljena oprema mora biti nova i isporučena samo od dobavljača čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prodaja mašina za preradu voća i povrća. Mogući korisnici su registrovana poljoprivredna gazdinstva, odnosno pravna i fizička lica na teritoriji pokrajine koja su u aktivnom statusu. Iznosi kredita sugerišu da su očekivani korisnici pretežno mikro i mali proizvođači, budući da je raspon od 300.000 do 4,5 miliona dinara. Visina kamatne stope na odobrene kredite uz primenu valutne klauzule iznosi 1% na godišnjem nivou, dok je maksimana ročnost 4 godine što uključuje grejs period od godinu dana. Pored veoma povoljne cene zaduživanja, dodatni podstrek razvoju je i to što se tokom grejs perioda ne obračunava kamata, tako da korisnici sredstava nemaju nikakvu obavezu plaćanja prvih 12 meseci, nakon čega je planirana otplata u šestomesečnim ratama. Kao obezbeđenje prihvtljiva je hipoteka nad stambenim ili poslovnim objektima u većim gradovima i opštinama na teritoriji pokrajine.

Imajući u vidu konstantan rast konkurentnosti u poljoprivredi, kao i stalno prisutni disparitet cena na štetu primarnih proizvođača, jasnio je da je svaki vid podsticanja razvoja poljoprivrede sigurno dobrodošao. Finansijska sredstva koja obezbeđuje Fond po povoljnim uslovima za investicije u mašine i opremu, predstavljaju sama po sebi značajan doprinos, pri čemu solidna ročnost, jednogodišnji grejs i povoljna cena zaduživanja otvaraju mogućnost korisnicima da dođu do značajnih unapređenja u formi opreme koja će povećati upravo njihovu konkurentnost i kapacitet akumulacije sredstava za dalja unapređenja. Sama cena zaduživanja koja je znatno niža od najpovoljnih komercijalnih uslova dovodi do dodatnog jačanja finansijske strukture krajnjeg korisnika kroz smanjenje potencijalne zaduženosti i opterećenje finansijskim troškovima. Ukoliko imamo u vidu i činjenicu da je reč o investicijama u nove mašine i opremu, potencijalna modernizacija i posledičo jačanje kapaciteta je dodatni aspekt povećanja produktivnosti, efikasnosti i samim tim profitabilnosti. S obzirom na globalne trendove i dešavanja na tržištima primarnih poljoprivrednih proizvoda, investicije u jačanje i razvoj kapaciteta su ne samo dobra, nego i neophodna strategija za razvoj individualne ali i nacionalne održivosti poljoprivrede u predstojećem periodu. Očekivani rast cena poljoprivrednih proizvoda, mogu pri tome predstavljati dodatni podstrek osnaživanju i stoga je i ovaj program jedan od onih koji svakako zaslužuje pažnju i preporuku za krajnje korisnike.

Ministarstvo Privrede: Izuzetni uslovi finansiranja ključnih unapređenja

Sredinom juna usvojena je Uredba Vlade, kao osnov za početak realizacije Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini. Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i odabranim bankama i lizing kompanijama, i obezbeđuje grantove, kredite i lizing MMSP, preduzetnicima i zadrugama za nabavku proizvodne opreme, građevinske mehanizacije, mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje. Započet 2013. kao pilot – projekat, program je dodelio 100 miliona dinara za 80 inicijativa domaćih MSP koje su ciljale da podignu proizvodni i tržišni kapacitet aplikanata. Od tada do danas, beleži se trend rasta budžeta programa i prijava preduzeća koja su prepoznala izuzetnu priliku da realizuju neka od ključnih unapređenja kojima mogu da obezbede ne samo održivost, već i rast i razvoj. Program ta nastojanja podržava tako što suštinski olakšava, kroz jedinstvenu kombinaciju granta i kredita uz minimalno učešće korisnika, nabavku opreme i mašina kao suštniski važnog resursa za povećanje efikasnosti, efektivnosti, produktivnosti i konkurentnosti preduzeća na domaćem, ali i stranom tržištu. Uz to, program olakšava proces uvođenja inovacija i rad na usavršavanju tehnoloških procesa.

Program cilja na aktivne preduzetnike, mikro ili mala pravna lica i zadruge, registrovane za obavljanje proizvodne ili građevinske delatnosti, a pre svega prerađivačku industriju, zatim sektor snabdevanja vodom, sektor usluga smeštaja i ishrane, kao i stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti. Pored opštih kvalifikacinih kriterijuma, zahteva se i da su aplikanti na kraju 2021 godine imali najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vreme, i da u trenutku podnošenja zahteva nisu smanjili broj zaposlenih na neodređeno vreme za više od 10% u odnosu na broj na kraju 2022 godine.

Struktura finansiranja podrazumeva da aplikant obezbedi sopstveno učešće u iznosu od svega 5% od neto vrednosti opreme koja se nabavlja, dok banke i lizing kompanije uključene u program odobravaju kredit ili lizing u iznosu od 70% neto vrednosti opreme, dok bespovratna sredstva iznose preostalih 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Minimalni iznosi podrške po korisniku je 500.000 dinara, a kada je u pitanju maksimalan iznos, podrška je definsana na osnovu skale parametrizovane po broju zaposlenih.

Tako, aplikanti sa jedanim zaposlenim mogu da računaju na grant do 1 milion dinara, aplikanti sa do pet zaposlenih mogu računati na do 2,5 miliona dinara, dok su oni sa šest i više zaposlenih kvalifikovani za grant od 5 miliona dinara, što faktički omogućava finansiranje iznosa vrednosti opreme u četiri puta većem iznosu. Ročnost kreditne komponente podrške je od 18 do 60 meseci, što je adekvatno odmerena vrednost za nabavku opreme, uz obaveznih 6 meseci grejs perioda dok je sredstvo obezbeđenja zaloga na opremi.

 

Realizacija programa je dvofazna, pri čemu je prvi javni poziv namenjen poslovnim bankama i lizing kompanijama. U drugoj fazi, objavljuje se poziv za preduzeća i preduzentike koji žele da apliciraju za bespovratna sredstva i kredit. To znači da aplikanti moraju da ispune kriterijume programa, ali i kriterijume banaka, što podrazumeva ne samo ispunjavanje formalnih kriterijuma, nego i adekvatnu pripremu indikatora upravljanja finansijama i poslovanjem. Pri tome, od momenta kada Ministarstvo odabere banke i lizing kompanije, do momenta potpune utilizacije budžeta programa, nije prolazilo više od mesec do dva. To je sa jedne strane potvrda činjenice koju redovno analiziramo, odnosno gapa u finansiranju stalne imovine, a sa druge strane, posledica zaista korisnog i efektivnog modela podrške koju program nudi. To takođe znači i da je blagovremena priprema itekako bitan segment za sve zainteresovane korisnike. U toj oblasti, presudno je iskustvo, koje obuhvata i poznavanje bankarskih standarda i procedura, i poznavanje modela upravljanja finansijama i poslovanjem u privredi, kao i unapređenjem performansi i kapaciteta, koje prevazilazi realizaciju kreditnih sredstava i duboko zadire u kvalitetno vođenje investicionog procesa. Pored toga, program podrazumeva i redovno i uredno izveštavanje o realizaciji odobrenog granta i kredita. To sve čini podršku iskusnih savetnika sa kapacitetom da podrže ceo proces od pripreme do finalnog izveštaja detaljem koji može predstavljati razliku između odlične prilike za unapređenja, što Program svakako jeste, i iskorišćene mogućnosti raspoložive podrške, što je osnov dugoročnog razvoja.

Dobrodošao IPARD III: Nove mogućnosti, Nove Delatnosti, Nove Namene

Poslednja analiza IPARD podrške u Private Briefingu imala je prostor pre skoro godinu i po dana, u februaru 2022, na temu Mere 1 – Investicije u fizičku imovinu. To je ujedno bio i poslednji poziv u okviru IPARD II, koji se na nivou Republike i dalje realizuje, sa ciljem da se pruži podrška poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima da modernizuju i povećaju produktivnost u sektoru poljoprivrede, kao i da se poboljša kvalitet života u ruralnom području. Od četiri mere u okviru programa, kroz Meru 1 se podržava primarna proizvodnja na poljoprivrednim gazdinstvima, kroz Meru 3 unapređuju prerađivački kapaciteti, dok se kroz Meru 7 investira u ruralni turizam. IPARD II je obuhvatao i Meru 9, kao podršku boljem sprovođenju programa i osnaživanju državne administracije.

Nakon duže pauze, usaglašavanja i iščekivanja, nedavno je potvrđeno da je za Republiku Srbiju usaglašan i otvorenm, u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć IPA III period 2021-2027, i IPARD III za podršku u oblasti ruralnog razvoja. Evropska komisija je utvrdila budžet u iznosu od 288.000.000 evra za ovaj Program za period 2021-2027.godine, a od ponuđenih 13 mera koje je Evropska komisija stavila na raspolaganje zemljama kandidatima za članstvo u EU, Republika Srbija se odlučila da sprovede sedam mera u okviru IPARD III programa. U odnosu na IPARD II programa i do sada akreditovane mere, na raspolaganju korisnicima će biti i nove mere, i to: Mera 4 – Agroekologija – klima i organska poljoprivreda; Mera 5 – Implementacija lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup; i Mera 6 – Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu. Planirano je uvođenje i novih sektora kroz IPARD III program, kao što su sektor ribarstva, sektor za preradu žitarica i industrijskog bilja, a u okviru Mere 7, pored sektora ruralnog turizma koji je mogao računati na podršku u okviru prethodnog programa, planirani su novi sektori, direktna prodaja poljoprivrednih i lokalnih proizvoda i sektor usluga u ruralnim područjima.

Kada je reč o postignutim rezultatima u sprovođenju IPARD II programa, zaključno sa junom 2023. u okviru 13 javnih poziva raspisanih za investicione mere, isplaćeno je ukupno 763 IPARD projekta u iznosu od 65,1 milion evra, od čega doprinos EU iznosi 48,8 miliona evra. Od značaja za realizaciju IPARD III može biti i to

što je Ministarstvo tokom pripremnog perioda preduzimalo aktivnosti koje se pre svega odnose na uvođenje mogućnosti avasnog plaćanja kroz izmene važećeg Zakona o poljoprivredi, što bi trebalo da omogući korisnicima da brže dođu do finansijskih sredstava kako bi realizovali započete investicije.

Završne aktivnosti za početak primene IPARD III, koji bi trebalo da krene sa realizacijom i prvim javnim pozivima u četvrtom kvartalu ove godine, su u toku i za očekivati je da će, uz dosadašnji širok spektar podrške, omogućiti i intenzivije finansiranje za mlade poljoprivrednike, sertifikovane proizvođače organske hrane i investicije u obnovljive izvore energije u poljprivredi. Po pravlima prethodnog programa, lista prihvatljivih troškova u okviru svih mera je sveobuhvatna, a iznosi sredstava zaista značajni, što omogućava farmerima ne samo da dođu do sredstava za realizaicju unapređenja, već i da pripreme adekvatne planove za efektivno korišćenje sredstava. Stoga se pozivi ne odnose samo na sektorski specifične troškove već i na opšte pripremne troškove poput troškova konsultantskih usluga za pripremu dokumentacije za IPARD podsticaje, troškove pripreme studija izvodljivosti i ostalih studija vezanih za projekat ili biznis plan, troškove izrade studija o proceni uticaja na životnu sredinu i naknade za arhitekte, inženjere i druge konsultante za pripremu projekta i tehničke dokumentacije. To je posebno značajno budući da u IPARD pozivima značajna podrška dolazi uz značajne zahteve. To obuhvata analize i projekcije, od osnovnih podataka o projektu, preko opisa, tehnologije, usklađenosti, do kompleksnih finansijskih analiza, pri tome unutar zadatih profitabilnosti i povraćaja. Preduslov da se do podrške i dođe je stoga, ili da aplikant ima neophodne veštine i znanja da ispuni zahteve, ili da obezbedi podršku savetnika sa iskustvom u pripremi ovakvih projekata. Mi ćemo pozive u okviru IPARD III pratiti ovde i kroz druge kanale, a naši iskusni konsultanti dostupni su za inicijalnu dijagnostiku, u smislu kvalifikovanosti projekta i aplikanta, kao i moguću širu podršku u realizaciji kako IPARD, tako i prethodnog finansiranja.

RFV: Povoljno Finansiranje i Grant za Ruralni Turizam

Jedan od sektorski specifičnih poziva, kakve često analiziramo, je i poziv Razvojnog Fonda Vojvodine za sufinaniranje dugoročnih kredita za razvoj turizma čiji su osnovni ciljevi rast nivoa kvaliteta i kapaciteta turističkih objekata, i posledično stvaranje uslova za unapređenje kvaliteta i ponude turističkih usluga, podizanje stepena konkurentnosti i rast zaposlenosti. Unapređenja na koja se cilja pozivom se odnose na kvalitativne i kvantitativne aspekte turističke ponude, kroz investiciona ulaganja poput izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata i njihovo opremanje dodatnim sadržajima. Pravo na učešće u konkursu imaju pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i ugostiteljstva, i fizička lica nosioci poljoprivrednog gazdinstva koji imaju aktivni status, sa teritorije pokrajine.

Grantove u visini od 8% od odobrenog iznosa kredita sufinansira Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, a ukoliko je reč o ženi nosiocu poljoprivrednog gazdinstva, ili većinskom vlasniku privrednog društva, grant iznosi 12%. Iznos odobrenog kredita je u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva i kreće se u rasponu od 500.000 do 5 miliona dinara. Kamatna stopa zavisi od valute i sedišta podnosioca zahteva prema grupi razvijenosti opštine, i iznosi 2% + šestomesečni Euribor za indeksirane kredite, dok je za dinarske kredite je

promenljiva i kreće se u rasponu od referentna kamatna stopa + 0,5% do referentna kamatna stopa NBS + 0,8%, u zavisnosti od grupe razvijenosti. Ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija poslovne banke, kamatna stopa se umanjuje za 1 p.p. Rok vraćanja kredita je do 7 godina, s tim da je u tom periodu obuhvaćen i grejs period koji može biti maksimalno do 12 meseci. Pored menica, obezbeđenje podrazumeva garanciju poslovne banke ili hipoteku na poljoprivrednom ili građevinskom zemljištu, stambenoj ili poslovnoj nepokretnosti.

Uzmemo li u obzir da je turizam sektor koji podrazumeva i dugoročno planiranje, kao i velike promene kroz koje prolazi poslednjih godina, što obuhvata i povećanu tražnju za domaćim kapacitetima, podrška u finansiranju unapređenja u pravom trenutku ima strateški značaj. Ovaj program, uz povoljnu cenu zaduživanja, obezbeđuje i solidnu ročnost za predviđene namene koje značajno podižu kapacitet korisnika na dugi rok, uz potencijal za povećanje prihoda i dobiti. Zato, može se reći da predstavlja odličnu priliku za razvoj individualnih i malih privrednih društava i gazdinstava u sektoru turizma i zaslužuje svaku preporuku, kao instrument dugoročne održivosti i razvoja sektora kroz ciljanu, specifičnu podršku.

OSNOVNI EKONOMSKI POKAZATELJIJun - 23
1Međugodišnja inflacija 14.80%
2Referentna kamatna stopa6.25%
3Stopa nezaposlenosti10.10%
4Prosečna neto zarada - RSD83,812
5Prosečna penzija - RSD37,821
6KURS RSD/EUR
na poslednji dan u mesecu117.2745
Prosečan srednji kurs EUR117.2834
7KURS RSD/USD
na poslednji dan u mesecu109.6331
Prosečan srednji kurs USD107.8065

Za sve dodatne informacije ili pitanja, slobodno nas kontaktirajte. Prenesite nam svoje utiske, podelite novosti ili nam javite kako napreduju aktuelni projekti.

Za jačanje kapaciteta, poseban poziv: Prijavite se za Glenfield E-Learning!

Glenfield Training and Consulting Doo | +381 11 407 9066 | office@glenfield.rs | www.glenfield.rs

Upozorenje: Ovaj izveštaj je pripremljen i objavljen pod autoritetom Glenfield Training and Consulting Doo i služi jedino u informativne svrhe. Informacije koje su korišćene, dobijene su od izvora za koje Glenfield Training and Consulting Doo smatra da su pouzdani ali ne garantuje njihovu ispravnost i kompletnost. Nijedna informacija ili predlog ne mogu se protumačiti kao ponuda ili nametanje kupovine ili prodaje. Nijedan deo ovog dokumenta ne sme se reprodukovati bez pismene dozvole Glenfield Training and Consulting