Private Briefing Jul 2023

Broj 124 | Godina XI

landscape-1192669_1280

Nakon junskog broja obeleženog najavama velikih programa podrške za MSP i farmere, leto se u Private Briefingu nastavlja u vidu intenzivne podrške za inovacije i razvojne projekte. Inovacije su tema dve analize tri različita programa Inovacionig fonda, uključujuči i nove pozive za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija, dok je podrška razvoju MMSP analizirana kroz sada već tradicionalni program Ministarstva Privrede sa grantovima i kreditima za razvojne projekte. Izdanje zaokružuje analiza programa subvencija za organsku proizvodnju kao redovnog vida jasno strukturirane podrške za poljoprivrednike.

// Fond za inovacionu delatnost je instrument kojim Srbija materijalizuje takozvani inovacioni imperativ, i sposobnost prilagođavanja i unapređivanja tehnoloških i istraživačkih kapaciteta zasnovanih na saradnji javnog i privatnog sektora. U skladu sa time, Fond od 2011 sprovodi programe koji prvenstveno ciljaju da uvećaju kapacitet startap i inovativnih preduzeća, bilo kroz finansijsku podršku, bilo kroz pristup znanjima ili u kombinaciji, kao i kroz povezivanje sa naučno istaživačkim organizacijama. Međutim, pored ovakve, direktne podrške, Fond realizuje i neke pionirske poduhvate, među kojima je i program Serbia Ventures, dizajniran da podstakne privatne investitore, pojedince i institucije da se aktivno uključe u finansiranje startapa sa visokim potencijalom za rast tako što će osnovati fond preduzetničkog kapitala u Srbiji.

// Ove godine, fokus Serbia Ventures programa su biotehnološke inovativne kompanije, tako da će kroz aktuelni poziv, Inovacioni fond investirati u fond preduzetničkog kapitala u Srbiji u ulozi ograničenog partnera i pomoći da se stvori značajan tržišni efekat na inovacioni ekosistem u Srbiji. Planirani iznos finansiranja koji Inovacioni fond namerava da angažuje kroz aktuelni poziv je do 5 miliona EUR, a kroz poziv se traži jedan partner, u formi fonda preduzetničkog kapitala koji će biti u obavezi da je već prikupio ili da je pribavio namere partnera i investitora da će prikupiti najmanje 3 miliona EUR u prvoj rundi finansiranja, u roku od 12 meseci od dobijanja licence od Komisije za hartije od vrednosti. Kvalifkovani aplikanti, odnosno partneri u okviru poziva su društva sa ograničenom odgovornošću ili akcionarska društva, kao i društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima licencirana od strane Komisije za hartije od vrednosti, u većinskom privatnom vlasništvu. Budući zajednički fond preduzetničkog kapitala mora da investira isključivo u startape koji se direktno ili indirektno bave razvojem proizvoda ili usluga iz domena biotehnologije, kao što su bioinformatika, tehnologije koje uključuju biosenzore, biomarkere, medicinska sredstva u vezi sa biotehnologijom i druge srodne projekte.

// Iako ne cilja direktno na inovativna MMSP, ovaj poziv je itekako značajan budući da teži da obezbedi visok iznos finansiranja za startap i inovativne kompanije iz jedne oblasti visoke dodate vrednosti. S obzirom na to da je pristup finansijama za startape, ali i inovatore sa još nepotvrđenim tržišnim potencijalom oblast visoke neizvesnosti i rizika za investitore, što brojnim projektima otežava ili onemogućava razvoj, inicijativa koja će omogućiti da se ta inicijalna, kritična prepreka prevaziđe, svakako predstavlja izuzetan korak ka diversifikaciji izvora finansiranja. Pored toga, Serbia Ventures je ujedno i primer angažmana koji omogućava podelu rizika i podelu troška, kojim država može da stane iza sopstvene strategije razvoja inovativnih kompanija, i omogući ubrzan razvoj celih sektora kroz ciljane i dobro osmišljene programe.

Ministarstvo Privrede: Grantovi za razvojne projekte

// Paketi podrške poslovanju koordinirani kroz Ministarstvo Privrede i državne institucije u poslednjih sedam godina prilično temeljno prate ukupan poslovni ambijent i prilagođavaju mu se po iznosima ili po specifičnim namenama, kako bi što bolje odgovorili potrebama preduzetnika i preduzeća u sklopu šire inicijative formulisane kao „Decenija preduzetništva“. Ni 2023. nije izuzetak, a ovom prilikom analiziramo aktuelni Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte, koji podršku usmerava na ulaganje u osnovna sredstva, od kupovine, preko izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije, do investicionog održavanja proizvodnog prostora ili poslovnog prostora u njegovom sastavu, kao i prostora za skladištenje. Izuzetno, za korisnike u sektoru IT i visoko tehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor za potrebe obavljanja delatnosti. Pored toga, prihvatljiva je i kupovina nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme uključujući alate, kao i za dostavnih vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje.

Poziv se odnosi na preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća kao i zadruge, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom. Oni mogu ostvariti pravo na grant u iznosu do 20% od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% ako su registrovani u područjima četvrte grupe razvijenosti. Iznos ulaganja se kreće od 75.000 dinara za preduzetnike i 250.000 dinara za pravna lica, do 12.5 miliona dinara kao maksimalnog iznosa. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda, čiji je rok otplate za pravna lica do deset godina a za preduzetnike do osam godina, pri čemu rok obuhvata grejs period do jedne godine. Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1,5% godišnje uz garanciju banke i 2,5% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Uz ove namene, krediti su namenjeni i za trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja, kao i nabavku softvera i računarske opreme. Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje. Svi kvalifikovani aplikanti mogu podneti zahtev za finansiranje projekata u kojima je deo bespovratnih sredstava do 2,5 miliona dinara, odnosno do 3,75 miliona za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti. Korisnici mogu podneti zahtev i za finansiranje projekata i u većem iznosu ukoliko ispunjavaju kriterijume brzorastućeg

razvoja ili posluju stabilno, pri čemu je kriterijum za brzorastuća preduzeća da imaju minimum 10 zaposlenih tokom proteklih 5 godina i da beleže prosečan međugodišnji rast u broju zaposlenih ili u prihodima po stopi od 20% godišnje. Ukupan budžet namenjen za bespovratna sredstva po ovom pozivu je ove godine 900 miliona dinara, što je blizu 260% vrednosti prošlogodišnjeg programa. Dodatno, ove godine poziv omogućava i sredstva za diversifikaciju delatnosti, odnosno za započinjanje poslovanja u oblasti u kojoj korisnik prethodno nije poslovao, pri čemu je iznos granta limitiran na 2.5 miliona dinara.

// Uz pretpostavku prosečnog  granta od 2 miliona dinara, ukupan broj korisnika programa bi mogao biti preko 400 što je svakako značajan domet. Kombinacija namena, sa veoma dobro odmerenim rokovima otplate uz dvanaestomesečni grejs  i povoljne kamatne stope, čini ovu mogućnost finansiranja povoljnim rešenjem za finansiranje investicija MSP, koje mogu imati značajan efekat na dugoročno unapređenje kapaciteta i konkurentnosti, posebno stoga što povoljno finansiranje stalne imovine omogućava zatvaranje ročne neusklađenosti obrtnih sredstava kao hroničnog izazova za MMSP. Preduslov da podrška kvalitetno iskoristi je svakako i dobar plan ulaganja, i pažljiva analiza ekonomskog okvira i potencijala tržišta. To predviđa i poslovni plan koji je sastavni deo dokumentacije za apliciranje u slučaju preduzetnika, odnosno investicioni program u slučaju preduzeća, i čini elementarni set preduslova da se planirane investicije adekvatno realizuju i pri tome, uz pomoć bespovratnih sredstava, dodatno skrati i period otplate investicije. Podrška savetnika sa iskustvom u ovakvim programima može biti dragocena, a kao inicijalni korak podrške, Glenfield omogućava besplatnu analizu i procenu kvalifkovanosti za apliciranje. Dodatno, za jednog prijavljenog privrednika za ovu analizu, omogućavamo i šestomesečni „all inclusive“ pristup za Glenfeld e-Learning platformu.

Inovacioni Fond: Još veći iznosi grantova za razvoj inovativnih rešenja

// Programi Fonda za inovacionu delatnost su redovna tema Private Briefinga, kako zbog svoje jasne profilisanosti i segmentiranog pristupa kojim podržavaju komercijalizaciju inovacija i podizanje dodate vrednosti ukupne privrede kroz podršku inovacijama već devetu godinu, tako i zbog značajnih iznosa podrške, redovnosti i izvesnosti. Novi pozivi u okviru Programa Ranog Razvoja i Programa Sufinansiranja Inovacija prate istu matricu, i objavljeni su sa kalendarskim početkom leta. Iako je dinamika sa polugodišnje prešla na godišnju, iznosi finansiranja koje Fond obezbeđuje su realno i značajno povećani, što će aplikantima čiji projektni predlozi budu ocenjeni kao adekvatni, omogućiti još kvalitetnije finansiranje ključnih troškova realizacije projekata u ranoj ili razvojnoj fazi, što je često nepremostiva prepreka za domaće MSP. U tom kontekstu, podrška koju Fond omogućava, a koja je i finansijskog i savetodavnog tipa, predstavlja jedinstven, fokusiran i specifičan alat konstruisan specijalno za prevazilaženje tih prepreka. Sredstva zajednički obezbeđuju Republika Srbija i Evropska unija kroz IPA projekat Povećanje kapaciteta i tehnološke spremnosti malih i srednjih preduzeća, čiji je ukupan budžet ove godine 26 miliona evra.

Program ranog razvoja usmeren je na mikro i mala preduzeća osnovana u Srbiji, u većinskom privatnom srpskom vlasništvu i ne starija od pet godina, kojima obezbeđuje finansijsku podršku u razvoju inovativnih proizvoda i usluga, kao i timovima od najviše pet članova koji su u obavezi da formiraju preduzeće tek nakon odobrenja projekta za finansijsku podršku fonda, čime se dodatno olakšava proces apliciranja. Cilj samog programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje „start-up“ i/ili „spin-off“ kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansijsku podršku za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa perspektivnom tržišnom primenom. Podrška koju Fond obezbeđuje je do 120.000 Evra po projektu, pri čemu je taj iznos maksimalno 70% ukupnih opravdanih troškova projekta, dok ostalih 30% mora doći iz privatnih izvora podnosioca zahteva, nezavisno od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja. Trajanje projekata finansiranih kroz ovaj program može biti najviiše do 12 meseci.

Program sufinansiranja inovacija je namenjen domaćim MMSP već prisutnim na tržištu, u potrazi za značajnijim finansijskim sredstvima za lokalnu i međunarodnu komercijalizaciju rezultata istraživanja i razvoja. Program cilja da podstakne postojeće i profitabilne inovativne biznise da kroz inovacije i unapređenja koja generišu novu tržišnu vrednost, obezbede visoko plaćene poslovi, povećaju rast prihoda i izvoza i unaprede konkurentnost. Očekuje se da će tako definisani ciljevi i oblik podrške pomoći domaćim kompanijama da postanu privlačnije strateškim partnerima, rezultujući u povećanom kumulativnom investiranju privatnog sektora u istraživačke, tehnološke i razvojne komercijalne projekte. Iznos finansiranja je do 500.000 evra po projektu, do 70% ukupnog budžeta projekta mikro i malog preduzeća, odnosno 60% projekta srednjih preduzeća. Trajanje projekata je do 18 meseci, a nakon realizacije, očekuje se i da se Fondu omogući učešće u dobiti od 5% od ostvarenog prihoda od novog proizvoda ili usluge, pod uslovom da bude ostvaren.

// Inovacije u ovim pozivima obuhvataju nove i unapređene proizvode, usluge, tehnologije i procese, a Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora, s tim da se oba programa posebno fokusiraju na četiri prioritetna domena – hrana za budućnost, informaciono-komunikaciona tehnologija (sa akcentom na veštačkoj inteligenciji),  mašine i proizvodni procesi budućnosti i kreativne industrije, na koje će biti raspoređeno 50% ukupno raspoloživih sredstava. Prijave za oba programa se podnose putem portala Fonda, gde je dostupna i sva potrebna dokumentacija, praćena detaljnim uputstvima i obrazloženjima. Rok za prijavu za oba programa je 15. septembar, a s obzirom na obim i sadržaj neophodne aplikacione dokumentacije, naša preporuka je ne samo da se što pre krene sa pripremom, nego i da se u pripremi iskoristi pomoć kroz konsultacije sa prethodnim korisnicima sredstava ili kroz angažovanje konsultanata sa iskustvom na takvom tipu projekata koji bi se uključili već od rane faze pripreme aplikacije, a Glenfield i za ove programe omogućava besplatnu procenu i analizu kvalifikovanosti.

UAP: Subvencije za organsku proizvodnju

// Ministarstvo poljoprivrede, kroz Upravu za agrarna plaćanja svake godine plasira niz programa subvencija za aktivnosti unapređenja poljoprivrede. Iako je često reč o manjim iznosima, ove programe karakteriše redovnost i značajan nivo izvesnosti koji čine osnov planiranja, a time i strukturiranog, održivog poslovanja, kao osnove za značajnija unapređenja koja donose veći programi. Ovom prilikom analiziramo poziv za dodelu podsticaja za organsku biljnu proizvodnju, koji se odnosi na registrovana aktivna poljoprivredna gazdinstva, sa površinama organskih zasada do 20 hektara. Kriterijumi kvalifikovanosti podrazumevaju odgovarajuću sertifikaciju za organsku proizvodnju, kao i vlasništvo ili dugoročni zakup zemljišta na kom se proizvodnja odvija, pri čemu ne postoji ograničenje u vrsti poljoprivredne kulture koja se uzgaja. Dugoročni zakup je prihvatljiv i na zemljištu u državnoj svojini, dok je, kada je reč o sertifikaciji za organsku poljoprivrednu proizvodnju, poziv postavljen tako da su prihvatljive i aplikacije korisnika koji su u procesu sertifikacije, kod odgovarajućih verifikacionih kuća.

Korisnici mogu da računaju na podršku koja je za standardni procenat uvećana u odnosu na redovne subvencije, odnosno podsticaje za biljnu proizvodnju i regrese za gorivo, đubrivo i seme, što ove godine iznosi 63.000 dinara po hektaru. Iznos je značajan iznos sam po sebi, ali, dodatno, organska proizvodnja podrazumeva i nekorišćenje standardnih hemijskih tretmana

odnosno đubriva i pesticida koji su jedan od najskupljih inputa u poljoprivrednoj proizvodnji. Imajući u vidu da je njihova cena, s obzirom na volatilnost petrohemijskih sirovina u poslednje dve godine, jedan od najvećih generatora rasta cena u poljoprivrednoj proizvodnji, predviđene subvencije realno imaju i veću relativnu vrednost, posmatrajući neorgansku konkurenciju.

// Svako ulaganje u unapređenje proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda višestruko je značajno i korisno, a kada je reč o organskoj proizvodnji, ulaganja imaju i dodatni aspekt u vidu činjenice da se radi o robi koja postiže značajno više prodajne cene od konkurentskih proizvoda iz redovne proizvodnje. Pored toga, radi se o robi sa visokim izvoznim potencijalom, tako da je podrška koja omogućava supstituciju dela troškova proizvodnje, itekako značajan korak u postizanju višeg nivoa konkurentnosti, rastu profitabilnosti a time i kapaciteta za dalja unapređenja i održivost proizvodnje. Sve su to neposredni uslovi za dobre poslovne rezultate, tržišno pozicioniranje i dalje unapređenje i poslovnih i finansijskih rezultata što svakako čini ovaj poziv vrednim preporuke.

OSNOVNI EKONOMSKI POKAZATELJIJul - 23
1Međugodišnja inflacija13.70%
2Referentna kamatna stopa6.50%
3Stopa nezaposlenosti10.10%
4Prosečna neto zarada - RSD86,220
5Prosečna penzija - RSD37,811
6KURS RSD/EUR
na poslednji dan u mesecu117.2301
Prosečan srednji kurs EUR117.2753
7KURS RSD/USD
na poslednji dan u mesecu107.8176
Prosečan srednji kurs USD108.1884

Za sve dodatne informacije ili pitanja, slobodno nas kontaktirajte. Prenesite nam svoje utiske, podelite novosti ili nam javite kako napreduju aktuelni projekti.

Za jačanje kapaciteta, poseban poziv: Prijavite se za Glenfield E-Learning!

Glenfield Training and Consulting Doo | +381 11 407 9066 | office@glenfield.rs | www.glenfield.rs

Upozorenje: Ovaj izveštaj je pripremljen i objavljen pod autoritetom Glenfield Training and Consulting Doo i služi jedino u informativne svrhe. Informacije koje su korišćene, dobijene su od izvora za koje Glenfield Training and Consulting Doo smatra da su pouzdani ali ne garantuje njihovu ispravnost i kompletnost. Nijedna informacija ili predlog ne mogu se protumačiti kao ponuda ili nametanje kupovine ili prodaje. Nijedan deo ovog dokumenta ne sme se reprodukovati bez pismene dozvole Glenfield Training and Consulting