Private Briefing Decembar 2023

Broj 129 | Godina XI

Dec23

Sam kraj 2023. donosi izdanje Private Briefinga koje analizira neke sasvim nove programe u paleti podrške za MMSP i farmere, kao i nove iteracije omiljenih, tradicionalnih inicijativa. Među veteranima izdvajamo EBRD Program za konkurentnost MSP čiji aktuelni poziv dolazi u formi „Sustainable Reboot“ for SMEs in the Western Balkans i cilja na „zelena“ unapređenja kroz investicije, a tu je i poznati RAS program za ulazak u lance multinacionalnih kompanija. Za farmere je otvoren treći poziv u okviru Programa Konkurenent Poljoprivrede, a od modela pordške za inovativne timove i start-up biznise iz južnog regiona, na analiziramo sasvim novi Launcher program NTP Niš.

// Naučno Tehnološki Park Niš je pokrenuo potpuno novi LAUNCHER akcelerator program za podršku ranoj fazi razvoja startapa, uz finansijsku podršku kompanije Fazi i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Ovaj sveobuhvatan program akceleracije pruža stručnu i finansijsku podršku, jačajući kapacitete novoosnovanih preduzeća da iznesu svoju inovaciju i uspostave tržišno prisustvo. Prvi ciklus programa traje do aprila 2024. godine i pruža odabranim timovima priliku za intenzivnu edukaciju, personalizovano mentorsvo i finansijsku podršku. Program cilja da podrži pojedince, timove i startape u ranim fazama razvoja, olakšavajući oblikovanje, potvrdu i unapređenje inovativnih ideja. Otvoren je za sve kvalifikovane tipove aplikanata osnovane u poslednje tri godine, koji razvijaju inovativna hardverska ili softverska rešenja u početnim fazama razvoja. Pet najboljih timova imaće priliku da podele nagradni fond od 20.000 evra, kao početni podsticaj za dalji razvoj poslovnih ideja.

// Učesnici mogu očekivati prilagođeno iskustvo unapređenja veština sa fokusom na različite aspekte poslovanja i preduzetništva, obezbeđeno kako kroz obuke, tako i mentorstvo i konsultacije sa stručnjacima iz relevantnih oblasti, koji će ih usmeravati u savladavnju izazova i prepreka. Dodatno, obezbeđeno je besplatno šestomesečno članstvo u Naučno-tehnološkom parku Niš, uključujući pristup resursima programa preduinkubacije. Program takođe omogućava besplatno korišćenje kancelarijskog prostora u parku tokom prvih šest meseci članstva, podstičući saradnju i razmenu ideja. Pored toga, mogućnosti umrežavanja čine jedan od ključnih elemenata programa, kreirajući ambijent i uslove za povezivanje sa drugim inovatorima, članovima ekosistema i potencijalnim investitorima. Proces prijave i selekcije odvija se u dve faze, od kojih prva obuhvata predavanja i rešavanje izazova, nakon čega sledi program akceleracije sa intenzivnim radionicama i mentorsvom. Na kraju programa, svaki tim će dobiti jasne smernice za dalji razvoj i dobro pripremljen “pitch deck” za prezentaciju pred investitorima.

// Launcher donosi miks sadržaja koji rešavaju praksom identifikovane i potvrđene izazove i prepreke za razvoj poslovne ideje u održiv biznis, počevši od razmene iskustava sa kvalifikovanim partnerima, preko vođstva, mentorstva i savetovanja, do podrške za pripremu prezentacije potencijalnim investitorima, kroz strukturiran višefazni proces. Pored toga, mogućnost korišćenja nagrade za inicijalno finansiranje troškova rada i razvoja ideje, takođe predstavlja značajan podstrek za inovativne timove. Samim tim, ceo program je značajan korak u podršci inovativnim startapima, čjim se završetkom učesnicima omogućava podrška za transformaciju u uspešne poslovne poduhvate, i predstavlja vredan doprinos podsticanju inovacija i negovanju preduzetničkog duha.

EBRD: Konkurentniji i zeleniji sektor MSP uz kredite sa grantom

// Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenula je program podrške “Sustainable Reboot Programme for SMEs in the Western Balkans” namenjen malim i srednjim preduzećima, za ulaganja koja su u skladu sa direktivama EU i međunarodno priznatim standardima. Podrška je namenjena za investiranje u standarde visokih performansi, tehnologije i usluge u oblasti zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu i kvaliteta i bezbednosti proizvoda, kao i za ulaganja u poboljšanje energetske efikasnostim a najmanje 70%  programskog finansiranja biće izdvojeno za investicije u savremene tehnologije koje štede energiju i zelene tehnologije. Sredstva će biti plasirana u formi kredita kroz partnerske poslovne banke, pri čemu korisnici mogu da računaju i na grant u vrednosti do 15% iznosa kredita i besplatnu tehničku pomoć. Maksimalni iznos kredita je milion evra.

Ovaj program je deo EBRD Programa za Konkurentnost MSP, pokrenutog krajem 2019, sa ciljem da pomogne malim preduzećima da dostignu usaglašenost sa EU direktivama, posebno u pogledu zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu i kvaliteta i bezbednosti proizvoda, kako bi bila spremna da izvoze na tržište EU, ali i kako bi unapredila kvalitet usluga i proizvoda i postala konkurentnija i na lokalnom tržištu. Program je usklađen sa brojnim inicijativama koje EU finansira, podržavajući ključne sektore srpske ekonomije poput MSP i poljoprivrede, koje ciljaju da podrže transformaciju

i razvoj uzimajući u obzir potencijalno članstvo u EU i sporazume o slobodnoj trgovini. Ti aspekti obezbeđuju zanačjne mogućnosti za srpska MSP, međutim, to takođe nameće i potrebu da se sprovedu prilagođavanja radi usklađivanja sa regulatornim i tržišnim standardima na tržištu EU, uključujući i parametre kvaliteta i usaglašenosti proizvoda, ali i produktivnosti i efikasnosti, a koje tamo prisutna konkurencija već ispunjava. Upravo kako bi se smanjilo opterećenje koje to predstavlja za lokalne firme, pokrenut je i ovaj Program, koji podrazumeva kreditnu podršku i grantove nakon uspešne realizacije investicionih projekata.

Svi finansijski mehanizmi programa se usmeravaju putem lokalnih partnera – Erste bank, UniCredit Leasing i Banca Intesa, koje primaju kontinuiranu podršku programskih projektnih konsultanata, a same definišu uslove kreditiranja i donose odluke o odobrenju kredita u svakom pojedinačnom slučaju. Sa druge strane, projektni konsultanti su odgovorni za tehničku procenu investicionih projekata i, zajedno sa konsultantom za verifikaciju, i za utvrđivanje i proveru iznosa grantova, koje partnerske banke uplaćuju nosiocima uspešno završenih i verifikovanih projekata. Program omogućava dva pristupa finansiranju unapređenja, pri čemu se standardni pristup odnosi na projekte u kojima je investicija namenjena za opremu i tehnologije poput bojlera, kompresora, sistema za korišćenje sunčeve energije, traktora i još mnogo toga. Podrazumeva se da se koristi oprema koju je prethodno tim konsultanata programa procenio i odobrio ovu vrstu oprema, dok se kompleksni pristup odnosi na projekte i opremu koji zahtevaju složenije procene.

// Uz direktnu finansijsku podršku sprovedenu uz pomoć lokalnih banaka, i komponentu konsultantskih usluga u oblasti uvođenja standarda i implementacije EU direktiva, ovaj EBRD program je zaokružena celina, međutim, istovremeno je i u potpunosti komplementaran sa drugim programima savetodavne podrške EBRD, formulisanih u ASB (Advice for Small Business). Istovremeno korišćenje finansijske i ekspertske usluge omogućene kroz ASB je takođe izvodljivo, u jedinstvenom modelu tzv. „blended“ podrške koja omogućava maksimiziranje efekta kroz potpunu sinergiju finansiranja, podržanog savetovanjem u vezi usklađivanja i u operativno i strateški važnim oblastima poput finansijskog menadžmenta, tržišnih analiza i istraživanja, unapređenja prodaje, razvoja organizacije i strategije, kao i mogućnostima za razvoj poslovanja i umrežavanje, i mnogim drugim. Iz našeg iskustva iz prve ruke, stečenog u radu na brojnim projektima u okviru ASB, možemo da potvrdimo da se efekat na poslovanje klijenata ogleda u realnim koristima koje su dobili, posebno u pogledu otpornosti, snage i poslovnih rezultata ali i konkurentnosti na tržištu. Sve to zajedno omogućava kako jačanje, tako i internacionalizaciju poslovanja iz pozicije potpuno spremnog i konkurentnog biznisa. Za podršku u realizaciji takvih nastojanja, stojimo na raspolaganju.

RAS: Novi poziv za podršku internacionalizaciji poslovanja

// U paleti podrške koju nudi Razvojna Agencija Srbije nalazi se i program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija koji je ove godine pokrenut početkom decembra. Program domaćim privrednicima omogućava sufinansiranje niza aktivnosti na pripremi i uvođenju unapređenja poslovnih performansi, u skladu za zahtevima multinacionalnih kompanija, što je neophodan korak za ulazak u lanac njihovih dobavljača. Opšti uslovi za aplikante su registracija u APR-u najkasnije do 01.01.2020. godine, da su u privatnoj svojini i da nemaju poreska dugovanja. Posebni uslovi su da aplikanti imaju implementiran sistem menadžmenta kvaliteta ISO 9001 i da im je pretežna delatnost proizvodnja ili posedovanje proizvodnih kapaciteta pomoću kojih mogu obavljati proizvodnju direktnih i indirektnih materijala, komponenti, sistema i podsistema za proizvode. Potrebno je da imaju barem 15 zaposlenih i najmanje 35 miliona dinara prihoda i vrednosti osnovnih sredstava. Budžet programa iznosi 190 miliona dinara, namenjenih refundaciji troškova u različitim iznosima po oblastima podrške, i varira od 300.000 dinara i 80% vrednosti projekta za godišnje ulistavanje na interaktivne platforme, do 15 miliona dinara a maksimalno 70% vrednosti projekta za autonomne robote i kobote.

Programom je podržan širok spektar aktivnosti koje obuhvataju ulaganje u materijalne resurse poput autonomnih robota i kobota, ulaganje u proizvodnu i procesnu opremu visokih performansi, za kontrolu ulaza sirovina, kao i međufaznu kontrolu kvaliteta i kvaliteta gotovih proizvoda, ulaganje u nabavku neophodnog specifičnog alata i pribora, kao i unapređenje prostornog kapaciteta. Podržana su i ulaganja u nematerijalnu imovinu, uključujući sertifikaciju sistema kvaliteta prema

zahtevima standarda koji su specifični za poslovanje u lancima vrednosti u koje se aplikanti uključuju, kao i izrada i implementacija sofverskih rešenja za optimizaciju proizvodnje. Takođe, predviđa se potpuno ili delimično refundiranje troškova izrade prototipa ili probne verzije proizvoda, troškova terenskog uvida u poslovne performanse, troškova godišnjeg ulistavanja na referentne interaktivne platforme, kao i naknada troškova plaćanja premije osiguranja.

Pored nematerijalne imovine, mogu se finansirati i drugi nematerijalni elementi unapređenja, što obuhvata troškove konsultantske podrške za optimizaciju proizvodnih procesa, serijalizaciju proizvodnje i primenu kontrole kvaliteta, uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja, strateškog i operativnog planiranja, upravljanja ljudskim resursima i planiranja uvođenja softverskih rešenja. Dodatno, konsultantska podrška se odnosi i na usklađivanje sa zahtevima zelene industrije pod čim se podrazumeva priprema tehničke dokumentacije, studije, elaborata radi usklađivanja sa zahtevima zelene industrije, energetske efikasnosti i dekarbonizacije, ali i uvođenje pravila, procedura i izveštavanja u vezi sa ESG faktorima.

// Za MSP, uključivanje u lance dobavljača internacionalnih kompanija, uz predvidljivu tražnju, olakšava planiranje prihoda a time i investiranje u opremu i osnovna sredstva, kao i planiranje i sprovođenje internog razvoja preduzeća. Trošak investicija koje su neophodne za taj korak može biti značajan i može se odnositi na veoma širok spektar veoma specifičnih potreba preduzeća, što je kroz ovaj program podrške prepoznato. Sa druge strane, stručna podrška za uvođenje ili unapređenje strateškog i operativnog planiranja, korporativnog upravljanja, upravljanja ljudskim resursima su ujedno i teme i oblasti u kojima Glenfieldovi konsultanti imaju veliko iskustvo, odlične rezultate i nosioci su najbolje prakse upravo za MSP sektor, i u potpunosti ih možemo prilagoditi upravo specifičnostima aplikanata. Sve to zajedno omogućava kako jačanje, tako i internacionalizaciju poslovanja iz pozicije potpuno spremnog i konkurentnog biznisa. Za podršku u realizaciji takvih nastojanja, stojimo na raspolaganju, sve što je potrebno je da nam se javite za besplatnu procenu i podršku u apliciranju za ovaj značajan program dugoročnog unapređenja kapaciteta sa evidentnim koristima u pogledu otpornosti, snage i poslovnih rezultata, ali i konkurentnosti na tržištu.

Ministarstvo poljoprivrede: Treći poziv Programa Konkurentne Poljoprivrede

// Ministarstvo poljoprivrede je objavilo i treći poziv u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu, pokrenutog krajem 2021, a koji se realizuje u saradnji sa Svetskom bankom i deo je novog pristupa u poljoprivredi. Sa aspekta krajnjih korisnika, projekat pruža mogućnost poljoprivrednicima i mikro, malim i srednjim preduzećima da dobiju bespovratna sredstva u iznosu od 50% od ukupne vrednosti investicije, dok se ostatak finansira sa 40% iznosa iz kredita sa poslovnim bankama i uz svega 10% sopstvenog učešća. Realizacija podrške podrazumeva apliciranje za grant na portalu projekta, i tek nakon odobrenja granta i potvrde o obezbeđenom sopstvenom učešću, korisnici apliciraju za kreditni deo podrške kod izabrane banke. Predmet trećeg javnog poziva su investicije koje se odnose na unapređenje konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u oblasti otkupa, prerade, plasmana poljoprivrednih proizvoda, kao i unapređenje plasmana proizvoda starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti. Ukupan budžet namenjen za realizaciju ovog poziva je čak 750 miliona dinara, pri čemu je iznos granta po projektu određen između 12.500 i 200.000 evra, što odgovara investicijama između 25.000 i 400.000 evra.

Konkretne namene podržane pozivom obuhvataju investicije u oblasti prijema, manipulacije, utvrđivanja kvaliteta, dorade, skladištenja, prerade i plasmana ostalih useva, prerade i plasmana mleka i mlečnih proizvoda, prerade i plasmana mesa i proizvoda od mesa,

proizvodnje i plasmana vina, prerade ili dorade, pakovanja i plasmana pčelinjih proizvoda, kao i pripreme voća i povrća za dalju prodaju. Pored toga, poziv obuhvata i podršku za plasman proizvoda starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani.

// Ceo Projekat Konkurentne Poljoprivrede je koncipiran u tri komponente, od kojih je prva komponenta fokusirana na unapređenje produktivnosti na porodičnim gazdinstvima, u zadrugama, udruženjima i mikro, malim i srednjim preduzećima kroz finansijsku podršku i razvoj kapaciteta savetodavnih službi, biznis i finansijskog planiranja, kao i pristup tržištu čime bi se sektor razvijao i rastao. Druga komponenta namenjena je unapređenju kapaciteta Ministarstva poljoprivrede uspostavljanjem informacionog sistema (eAgrar), dok treća komponenta obuhvata uspostavljanje menadžment tima za implementaciju samog projekta. Ovaj treći poziv u okviru programa je i posledjni planiran do 2024, a uz prethodna dva poziva, sa sličnim budžetima, jasno je da po svom obimu, obuhvatu i iznosu sredstava definitivno pretenduje da zauzme jedno od vodećih mesta na mapi podrške poljoprivrednicima u Srbiji, tim pre što kombinuje investicije u osnovna sredstva i investicije u znanja i veštine, uz dodatnu podršku komponentama koje ciljaju da unaprede regulatorni, tehnološki i stručni kapacitet domaće poljoprivrede i na taj način kreira osnovu za novi ciklus rasta. To ga svakako čin vrednim svake preprouke i kada se nastavi, biće redovna tema naših analiza u narednom periodu.

OSNOVNI EKONOMSKI POKAZATELJIDec - 23
1Međugodišnja inflacija8.00%
2Referentna kamatna stopa6.50%
3Stopa nezaposlenosti9.00%
4Prosečna neto zarada - RSD86,738
5Prosečna penzija - RSD39,831
6KURS RSD/EUR
na poslednji dan u mesecu117.2078
Prosečan srednji kurs EUR117.1927
7KURS RSD/USD
na poslednji dan u mesecu106.7953
Prosečan srednji kurs USD108.5576

Za sve dodatne informacije ili pitanja, slobodno nas kontaktirajte. Prenesite nam svoje utiske, podelite novosti ili nam javite kako napreduju aktuelni projekti.

Za jačanje kapaciteta, poseban poziv: Prijavite se za Glenfield E-Learning!

Glenfield Training and Consulting Doo | +381 11 407 9066 | office@glenfield.rs | www.glenfield.rs

Upozorenje: Ovaj izveštaj je pripremljen i objavljen pod autoritetom Glenfield Training and Consulting Doo i služi jedino u informativne svrhe. Informacije koje su korišćene, dobijene su od izvora za koje Glenfield Training and Consulting Doo smatra da su pouzdani ali ne garantuje njihovu ispravnost i kompletnost. Nijedna informacija ili predlog ne mogu se protumačiti kao ponuda ili nametanje kupovine ili prodaje. Nijedan deo ovog dokumenta ne sme se reprodukovati bez pismene dozvole Glenfield Training and Consulting