Private Briefing Decembar 2022

Broj 117 | Godina X

winterglen

Decembarski Private Briefing je u znaku zaista velikih programa i još većih očekivanja. To se delom odnosi na program RAS za uključivanje u lance internanacionalnih kompanija, sa jasnim potencijalom za iskorak lokalnih MSP u globalnu privredu, ali još više na garantnu šemu DFC za finansiranje MMSP i farmera kroz komercijalne banke, sa dodatnim segmentom jačanja kapaciteta i regionalnim fokusom. Regionalni pristup je takođe i segment programa FZR za biznise iz manje razvijenih područja, kao i u programu podrške za početnike u poslovanju analiziramo u okviru programa Raising Starts.

winterglen

> U prethodnim izdanjima Private Briefinga smo analizirali značaj podrške koju Fond za razvoj (FZR) omogućava domaćoj privredi, kroz povoljne investicione kredite i kredite za trajna obrtna sredstva, a u ovom broju analiziramo Program kredita za poslovanje u nerazvijenim područjima. U pitanju su investicioni krediti i krediti za trajna obrtna sredstva za biznise koji posluju u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim područjima, čiji je osnovni cilj olakšan pristup i šira dostupnost finansiranja kroz kredite za investicijame, trajna obrtna sredstva i refinansiranje, namenjen svim pravnim licima, kao i preduzetnicima. Program je namenjen isključivo korisnicima iz nedovoljno razvijenih i izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave, a osnovni uslovi koje moraju da ispune obuhvataju i pozitivan finansijski rezultat poslovanja u prethodnoj godini i pozitivne tendencije u bruto bilansu za tekuću godinu..

> I ove, kao i sve druge kredite iz portfolija Fonda odlikuju niže kamatne stope od tržišnih, kao i adekvatni rokovi otplate. Investicioni krediti se odobravaju sa ročnošću do 10 godina za pravna lica i do 8 godina za preduzetnike, uključujući i grejs period do jedne godine. Visina kamatne stope je 1,0% na godišnjem nivou pod uslovom da je sredstvo obezbeđenja menica poslovne banke, dok u ostalim slučajevima kamatna stopa iznosi 1,8% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule. Krediti za trajna obrtna imaju ročnost do 4 godine uključujući grejs period do 6 meseci, uz istu kamatnu stopu kao i investicioni krediti. Kredite za refinansiranje kredita kod banaka Fond odobrava isključivo privrednim subjektima koji se bave proizvodnom delatnošću i zapošljavaju veći broj radnika.

> Izazovi sa kojima se susreću domaća MMSP su redovna tema Private Briefinga, a kada je reč o manje razvijenim područjima, ti izazovi su dodatno zaoštreni relativno manjim kapacitetom neposrednog tržišta. Samim tim, pristup obrtnom kapitalu za obavljanje redovnog poslovanja preduzeća, kao i finansiranju novih investicionih projekata neophodnih za unapređenje poslovanja preduzeća u dugom roku je dodatno otežan. Ovi krediti Fonda omogućavaju privrednicima upravo prevazilaženje tih izazova, pod izrazito povoljnim uslovima, što može da omogući osnaživanje kako finansijske strukture preduzeća, tako i njegove pozicije na neposrednom ali i širem tržištu. Niske kamatne stope i dugi periodi otplate kredita, kao i opcija refinansiranja, omogućavaju korisnicima da izvrše finansijsku optimizaciju svojih kreditnih obaveza i da time poboljšaju likvidnost i profitabilnost. S obzirom da se radi o investicionim kreditima i kreditima za trajna obrtna sredstva, otvara se i mogućnost pribavljanja novijih, modernijih i produktivnijih osnovnih sredstava pod povoljnim uslovima, što će vodi nižim troškovima proizvodnje i većoj produktivnosti, uz potencijal za izlazak iz okvira lokalnog tržišta i dodatno povećanje kapaciteta za razvoj i održivost poslovanja korisnika.

USAID i DFC: Garancije i razvoj kapaciteta za korišćenje komercijalnih kredita

> Sredinom meseca, ozvaničen je model garancija koje za kredite u komercijalnim bankama obezbeđuje Američka međunarodna razvojna finasijska korporacija (DFC), u saradnji sa Ministarstvom finansija i misijom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Srbiji. Ukupan planiran budžet za garancije DFC-a je 400 miliona dolara, od čega je u prvom potpisanom paketu obezbeđeno 272 miliona, namenjenih za garancije po kreditima u 4 komercijalne banke za mala i srednja preduzeća u Srbiji, uključujući preduzeća u vlasništvu žena, preduzeća u ruralnim krajevima, kao i za poljoprivrednike. Od ukupnog budžeta, po sektorima za, agro sektor planirano je 21%, 10% za finansiranje održivog razvoja, 8,5% kompanijama koje vode žene, a 7% nerazvijenim regionima, pri čemu je raspodela namena po bankama različita, prema poslovnoj politici banaka. Garancije se odnose na kredite za obrtna sredstva i za investicije, sa ročnostima od šest meseci do deset godina, dok je utilizacija sredstava planirana sve do kraja septembra 2025.

> Eksterna garancija, kao model podele rizika, povećaće kapacitet banaka da kreditiraju sektore i segmente MMSP, poljoprivrede, početnika u poslovanju i preduzeća koje vode žene, kao i preduzeća iz manje razvijenih sredina, koji su često van projektovanih margina rizika banaka i samim tim, u značajnijoj meri uskraćeni za mogućnost finansiranja poslovnih projekata i ideja. To se ne odnosi samo na sam pristup finansijama, već i na mogućnost adekvatnih ročnosti, što je posebno značajan ograničavajući faktor za rast i razvoj, uvođenje novih tehnologija, razvoj novih proizvoda i ispunjavanje promenljivih zahteva domaćeg i međunarodnog tržišta, kao neke od ključnih elemenata održivosti i konkurentnosti.

Kako bi se upravo održivost i konkurentnost dodatno osnažili, kao dopuna kreditnim garancijama pokrenut je i USAID-ov projekat „Velika mala privreda“, koji cilja da pruži podršku u identifikovanju najperspektivnijih preduzetnika i preduzeća za planiranu kreditnu podršku, posebno u manje razvijenim područjima Srbije, kojima će pružiti dodatnu tehničku pomoć kako bi ispunila neophodne standarde za dobijanje finansijske podrške. Elementi tehničke podrške obuhvataju poboljšanje produktivnosti i profitabilnosti MSP kroz unapređeno upravljanje poslovanjem i modernizaciju, usklađivanje sa standardima domaćeg i inostranog tržišta, povećanje kapaciteta za korišćenje finansijskih instrumenata i unapređenje razvoja ljudskih kapaciteta, posebno za mlade, kao element koji obuhvata sve ostale oblasti i podiže ukupni razvojni kapacitet. Planirano trajanje projekta Velika Mala Privreda je pet godina, tokom kojih će USAID uz pomoć izabranih konsultanata omogućiti malim i srednjim preduzećima da se bolje integrišu u lance veće dodate vrednosti i razvijena tržišta. Projekat ujedno cilja i da katalizuje sistemsku transformaciju, odnosno prelazak sa nacionalnog, sektorskog fokusa na regionalno prilagođen pristup koji jača sisteme lokalnog tržišta i time ujednačava regionalni razvoj. Dva primarna sektora podrške,  sa procenjenim visokim potencijalom za izvoz i mogućnosti inkluzivnog rasta u nerazvijenim regionima su poljoprivreda i hrana, i oprema i mašine, pri čemu se planira i iskorišćenje mogućnosti ukrštanja sa standardima, praksama i alatima digitalizacije, zelene ekonomije i kreativne industrije.

> Iznos planiranih sredstava za garancije je, malo je reći, značajan. Samim tim, sasvim je izvesno da će omogućiti značajnom broju korisnika koji su do sada imali ograničene mogućnosti, da realizuju svoje razvojne planove i postave čvršće temelje dugoročnog razvoja i održivosti. U tom kontekstu, posebno su značajne namene i ekstenzivne ročnosti za kredite planirane za investiciona unapređenja, kao posebno osetljivu tačku ukupnih razvojnih potencijala sektora MMSP i agrobiznisa. Sa druge strane, planirana stručna podrška, koja će obuhvatiti niz elemenata upravljanja, uključujući i upravljanje finansijama i ljudskim resursima, po svim analizama a i iz naše ekstenzivne prakse u radu sa MMSP i farmerima upravo u tim oblastima podrške, svakako će podići kapacitet korisnika da raspoloživa sredstva pravilno i strukturirano iskoriste, a samim tim i krajnje domete programa, koji u svakom slučaju zaslužuje sve preporuke. U skladu s tim, nastavićemo da pratimo realizaciju i da analiziramo pojedinačne elemente programa podrške u momentu kada njihova realizacije počne, tokom naredne godine.

RAS: Stabilnost i razvoj kroz podršku za uključivanje u lance dobavljača

U paleti podrške koju nudi Razvojna Agencija Srbije nalazi se i program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija koji je ove godine pokrenut krajem novembra, i omogućava sufinansiranje aktivnosti privrednika na pripremi i uvođenju unapređenja poslovnih performansi, u skladu za zahtevima multinacionalnih kompanija, što je neophodan korak za ulazak u lanac njihovih dobavljača. Opšti uslovi za aplikante su da imaju implementiran sistem menadžmenta kvaliteta ISO 9001 i da im je pretežna delatnost u sektorima automobilske industrije, mašina i opreme, obrade metala, gume i plastike, proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata, električnih i elektronskih sistema i elemenata tih sistema. Posebni uslovi su da proizvodi aplikanta pripadaju grupi direktnih ili indirektnih materijala koji se nalaze u lancu vrednosti navedenih industrijskih sektora. Potrebno je da imaju barem 15 zaposlenih i najmanje 35 miliona dinara prihoda i vrednosti osnovnih sredstava. Budžet programa iznosi 200 miliona dinara, namenjenih refundaciji troškova u različitim iznosima po oblastima podrške, i varira od 300.000 dinara i 100% vrednosti projekta za godišnje ulistavanje na interaktivne platforme, do 15 miliona dinara a maksimalno 70% vrednosti projekta za autonomne robote i kobote.

Programom je podržan širok spektar aktivnosti koje obuhvataju ulaganje u materijalne resurse poput industrijskih robota, autonomnih robota i kobota i opreme za automatizaciju, digitalizaciju i optimizaciju postojećih proizvodnih procesa, kao i naprednih sistema i opreme za međufaznu kontrolu kvaliteta i kvaliteta gotovih proizvoda, ulaganje u modifikaciju proizvodnih prostora, opremu za automatizaciju, digitalizaciju i optimizaciju proizvodnih procesa. Programom su podržana i ulaganja u nematerijalnu imovinu, uključujući sertifikaciju sistema kvaliteta prema zahtevima standarda koji su specifični za poslovanje u lancima vrednosti, kao i izrada i implementacija sofverskih rešenja za optimizaciju proizvodnje

Pored nematerijalne imovine, mogu se finansirati i drugi nematerijalni elementi unapređenja, što obuhvata troškove konsultantske podrške za optimizaciju proizvodnih procesa, serijalizaciju proizvodnje i primenu kontrole kvaliteta, uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja, strateškog i operativnog planiranja, upravljanja ljudskim resursima, istraživanje tržišta i izveštavanje. Dodatno, program podržava i sam proces uspostavljanja saradnje sa multinacionalnim kompanijama u vidu potpune ili delimične refundacije troškova sajamskog izlaganja, terenskog uvida u poslovne performanse, godišnjih ulistavanja na interaktivne platforme partnera i premije osiguranja opšte odgovornosti.

Novitet u ovogodišnjem pozivu je i podrška za usklađivanje sa zahtevima zelene industrije pod čim se podrazumeva priprema tehničke dokumentacije, studije, eleborata radi usklađivanja sa zahtevima zelene industrije, energetske efikasnosti i dekarbonizacije, ali i uvođenje pravila, procedura i izveštavanja u vezi sa ESG faktorima.

Za MSP, uključivanje u lance dobavljača internacionalnih kompanija, uz predvidljivu tražnju, olakšava planiranje prihoda a time i investiranje u opremu i osnovna sredstva, kao i planiranje i sprovođenje internog razvoja preduzeća. Trošak investicija koje su neophodne  za taj korak može biti značajan i može se odnositi na veoma širok spektar namena, što je  kroz ovaj program podrške prepoznato. Sa druge strane, stručna podrška za uvođenje ili unapređenje strateškog i operativnog planiranja, korporativnog upravljanja, upravljanja ljudskim resursima su ujedno i teme i oblasti u kojima Glenfieldovi konsultanti imaju veliko iskustvo, odlične rezultate i nosioci su najbolje prakse upravo za MSP sektor, i u potpunosti ih možemo prilagoditi upravo specifičnostima aplikanata, a sve što je potrebno je da se javite za besplatnu procenu i podršku u apliciranju za ovaj značajan program dugoročnog unapređenja kapaciteta sa evidentnim koristima u pogledu otpornosti, snage i poslovnih rezultata ali i konkurentnosti na tržištu. Sve to zajedno omogućava kako jačanje, tako i internacionalizaciju poslovanja iz pozicije potpuno spremnog i konkurentnog biznisa. Za podršku u realizaciji takvih nastojanja, stojimo na raspolaganju.

Raising Starts: Podrška za put od ideje do biznisa u dve faze

Naučno-tehnološki park Srbije raspisao je Javni poziv za start up program pod nazivom Raising Starts, u okviru projekta  Tehnopark Srbija 2 – Podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova, koji se realizuje uz podršku Vlade Švajcarske. Cilj programa je stvaranje okruženja koje omogućava startap osnivačima da se fokusiraju na potvrđivanje inovativne ideje na tržištu, i da je razviju do nivoa inovativnog proizvoda ili usluge, a podrška koja im je obezbeđenja obuhvata i  stručnu i finansijsku podršku, kako bi ostvarili ubrzan napredak u najranijim fazama i potencijal za globalni uspeh u budućnosti.  Program se realizuje u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkom Niš i Naučno-tehnološkim parkom Čačak, pa se u skladu sa tim javni poziv raspisue za 3 regiona – NTP Beograd koji obuhvata grad Beograd, centralnu i severnu Srbiju,  NTP Čačak koji obuhvata zapadnu Srbiju i NTP Niš koji obuhvata južnu i istočnu Srbiju. Kvalifikvoani aplikanti su start-up timovi od najmanje 2 člana, i mikro biznisi u većinskom domaćem vlasništvu, ne stariji od 2 godine.

Onima koju prođu krugove selekcije, Raising Starts obezbeđuje seriju obuka, mentorskih sesija prilagođenih specifičnim potrebama startapa kao i finansijsku podršku za razvoj prototipa ili proizvoda sa minimalnim funkcionalnostima koji može da se testira na tržištu. Podrška je koncipirana u dve faze, a u prvoj, učesnici će raditi na razvoju svoje poslovne ideje i pohađati različite obuke u oblasti razvoja biznisa, u periodu od mesec dana, tokom kojh će potvrditi izvodljivost poslovne ideje korišćenjem „Lean Startup“ metodologije. Na kraju prve faze, učesnici koji ispune unapred zadate kriterijume, predstaviće svoju ideju na Demo danu pred stručnim žirijem. Odabrani timovi i kompanije ostavariće mogućnost učešća u fazi 2 koja obuhvata naprednije radionice fokusirane na razvoj inovativnih proizvoda i usluga, poslovnu održivost, pristup investicijama, uz podršku mentora. Uz dodatne obuke i mentorstvo, učesnici će dobiti i finansijsku podršku u iznosu do 15.000 švajcarskih franaka za razvoj inovativnog softvera, odnosno do 20.000 za razvoj inovativnih proizvoda..

Raising Starts predstavlja sjajnu priliku za inovativne start-up ideje i biznise jer im pruža šansu da u najranijim fazama razvoja ideje dobiju podršku u vidu obuka, radionica i često presudan vid podrške u formi granta, što sve zajedno predstavlja značajan podsticaj da se ideja na kraju realizuje i pretoči u inovativan proizvod/uslugu, uz prethodni uslov da na uverljiv način, podržan konkrentim indikatorima,  predstave svoju ideju, mogućnost realizacije i tržišn i i inovativni potencijal  u okviru aplikacionih formi i dokumenata

Osnovni ekonomski pokazateljiDec - 22
1Međugodišnja inflacija15,1%
2Referentna kamatna stopa5%
3Stopa nezaposlenosti8,9%
4Prosečna neto zarada - RSD74.981
5Prosečna penzija - RSD30.973
6KURS RSD/EUR
na poslednji dan u mesecu117,271
Prosečan srednji kurs EUR117,3087
7KURS RSD/USD
na poslednji dan u mesecu113,3486
Prosečan srednji kurs USD115,3375