Private Briefing Avgust 2023

Broj 125 | Godina XI

landscape-1192669_1280

Avgustovski Private Briefing tradicionalno označava „povratak u školske klupe“, odnosno hvatanje zaleta pred poslednji kvartal u godini. Programi podrške koje analiziramo u ovom izdanju, daju interesantnu kombinaciju podrške za velike projekte u prehrambenoj industriji, kroz RAS program za investicije, preko dugoročne saradnje naučnog istraživačkog sektora i privrede kroz poziv Inovaciong fonda, do podrške za upravljanje likvidnošću kroz AOFI faktoring, što je evergreen tema ne samo pred kraj godine. Izdanje zaključuje analiza programa subvencija UAP sa ciljem povećanja kvaliteta stočnog fonda, kroz značanje iznose.

// AOFI (Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza) je izvozno kreditna agencija Republike Srbije koja od 2005. sprovodi poslove osiguranja i finansiranja izvoza za domaća izvozno orijentisana preduzeća. U skladu sa tim, AOFI zajednički deluje sa razvojnim, finansijskim i drugim institucijama u zemlji, ali i sa relevantnim stranim kompanijama i institucijama. Osnovni cilj AOFI je da podstiče i unapređuje izvoz kroz primenu, unapređenje i razvijanje delatnosti iz oblasti finansiranja izvoza i osiguranja potraživanja, a instrumenti u portfoliju agencije za realizaciju tih ciljeva obuhvataju osiguranje potraživanja, izvozne garancije, kratkoročne kredite i faktoring.

// Među navedenim instrumentima, faktoring je posebno pogodan za MSP pošto omogućava poboljšanu likvidnost, budući da brža naplata potraživanja kroz avansnu isplatu od strane AOFI, obezbeđuje neophodnu likvidnost i sredstva za izmirenje njegvih obaveza i finansiranje proizvodnje. Time se bilansna pozicija korisnika dodatno poboljšava i podiže njegov kapacitet za upravljanje finansijama, a budući da faktoring ne predstavlja pozajmicu, ne pogoršava se ni racio zaduženosti što opet omogućava bolju poziciju za eventualno dodatno finansiranje kroz klasične instrumente. Sa operativnog aspekta, pozicija korisnika se poboljšava i time što mu omogućava da pruži kupcima duže rokove plaćanja. Faktoring je zato posebno pogodan za MSP koja nemaju dovoljno resursa, kao ni kapacitet da se dodatno zadužuju na finansijskom tržištu, a ujedno im poboljšava brzinu i kvalitet naplate, i oslobađa obrtni kapital za dalja ulaganja, uz istovremeno smanjenje troškova naplate i mogućih gubitaka. Kvalifikacioni kriterijum za izvoznike je da imaju više od 100.000 EUR realizovanog izvoza u prethodnoj godini, a strukturu kupaca i njihov kapacitet, što je preduslov za realiaciju faktoringa, AOFI analizira pre nego što donese odluku o visini ukupnog portfolija za kupce korisnika za koje će biti odobren faktoring.

// Postojeći gap finansiranja stalne imovine, kao i indikatori likvidnosti cele privrede a posebno sektora MMSP ukazuju ne samo na i dalje izraženu potrebu diversifikacije izvora finansiranja domaćih MSP, nego i na rastući trend upravljanja likvidnošću odlaganjem plaćanja obaveza, budući da su u prošloj godini obaveze iz poslovanja u bilansima privrede dostigle skoro 3,8 milijardi dinara. Faktoring za izvozno orijentisana preduzeća nije ništa manje značajan, pošto poslednje analize pokazuju trend rasta kašnjenja u plaćanjima i na tržištoma Zapadne i Istočne Evrope, sa očekivanjem nastavka tog trenda. U tom kontekstu, faktoring kao sredstvo, a takođe i faktoring u izvedbi državnih institucija podrške širom Evrope, dobija na dodatnom značaju. Posebno faktoring pojedinačnih izvoznih faktura, uz AOFI krovnu garanciju u saradnji sa komercijalnim bankama u praksi pokazuje svoju vrednost.

RAS: Grantovi za ključna unapređenja u prehrambenom sektoru

// Pored niza programa koji specifično ciljaju MSP sektor, u širokom spektru podrške koji istovremeno obuhvata i oblasti pristupa finansijama i pristupa znanjima, Razvojna Agencija Srbije je objavila i Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta u oblasti prehrambene industrije. Ovaj poziv je redovna aktivnost Agencije, od 2019 godine, i tokom godina, iznosi sredstava dostupnih za podršku, kao i parametri investicija u unapređenja su se menjali, ali opšti kriterijumi kvalifikovanosti ostaju isti. Poziv je namenjen privrednim društvima iz sektora prehrambene industrije koji realizuju investicione planove u oblasti automatizacije postojećih kapaciteta, sa ciljem unapređenja produktivnosti, povećanja broja domaćih kooperanata i povećanja korišćenja sirovina domaćeg porekla. Sredstva podsticaja mogu se dodeliti za realizaciju investicionih projekata za ulaganja radi automatizacije čija je minimalna vrednost ulaganja dva miliona evra u ovogodišnjem pozivu. Kao opravdani troškovi smatraju se ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva počev od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava podsticaja do dana isteka roka za realizaciju investicionog projekta.

Prihvatljive namene ulaganja u materijalna sredstva obuhvataju postrojenja, mašine i opremu, što ne obuhvata nabavku putničkih vozila i transportnih sredstava, dok prihvatljiva ulaganja u nematerijalna sredstva podrazumevaju patente, standardizaciju i licence. Opravdani troškovi

ulaganja u nemateraijalna sredstva za velika privredna društva mogu se priznati u visini od 50% ukupne vrednosti opravdanih troškova ulaganja, za srednja privredna društva u visini od 60%, a za mala preduzeća do 70%, pri čemu imovina koju aplikant stiče po osnovu ulaganja mora da bude nova.

// Posmatrajući iznose, i dosta širok spektar prihvatljivih namena, očigledno je da ovaj program ima za cilj da podrži ambiciozne projekte povećanja konkurentnosti, barem kada je reč o malim, pa i srednjim preduzećima, kako direktno kroz investiranje u proizvodne procese korisnika, tako i kroz aktivnosti koje povećavaju broj kooperanata i snabdevača, posebno ciljajući one sa domaćeg tržišta. Time se u realnosti multiplicira efekat ulaganja, i obezbeđuje stvaranje čvrstih lanaca i grupa proizvođača kojima se obezbeđuje podrška ne samo za lokalnu, nego i potencijalno inostranu konkurentnost u sektoru koji beleži kontinuiran rast. Fokus na inostranu konkurentnost je vidljiv kroz aspekte investicionog plana koji se od korisnika očekuje kao deo aplikacionog procesa i dokumentacije, a koji pored uobičajenih analitičkih zahteva u pogledu finansijskog izveštavanja, tehničkih i ljudskih kapaciteta, podrazumeva i znatno kompleksnije uvide u ciljana tržišta i pozicioniranje.

Od korisnika se očekuje da pripremi i prezentuje investicioni plan, u predefinisanoj formi. Plan podrazumeva čitav niz pozicija koje treba uverljivo da demonstriraju trenutni i projektovani kapacitet korisnika, odnosno efekat ulaganja. To podrazumeva opis projekta i načina njegove realizacije, ciljeve i proizvode koji će biti rezultat realizacije projekta, okvirni dinamički plan projekta, motivaciju za uvođenje automatizacije i SWOT analizu projekta. Pored toga, investicioni plan treba da sadrži i kratak pregled organizacione strukture i vlasničku strukturu, najznačajnije klijente, znanja i prednosti aplikanta, ali i položaj na tržištu plasmana i nabavke, najznačajnije proizvode i proizvodne grupe-, tržišta na koja aplikant plasira svoje proizvode i udeo na tim tržištima, zatim i najveće konkurente, dobavljače kao i trendove razvoja tržišta u delatnosti koja je predmet ulaganja.

// U celini, program omogućava itekako značajne iznose bespovratnih sredstava i deluju kao dobro odmereni za namenu, omogućavajući sasvim sigurno osetna unapređenja koja će doneti kvalitativan skok u poslovanju korisnika, u pogledu tehničkih, proizvodnih i ukupnih kapaciteta. Sa druge strane, aplikacioni zahtevi sugerišu da se kroz poziv cilja na preduzeća koja imaju bilo interne resurse za analize i planove, bilo eksternalizovanu podršku, čime će uverljivo da demonstriraju svrsishodnost zahteva za unapređenja. Za inicijalnu analizu i strukturiranu podršku u pripremi, Glenfield konsultanti su na raspolaganju.

Inovacioni Fond: Sredstva za komercijalizaciju za inovativne konzorcijume

// U nizu programa aktiviranih u okviru portfolija Inovacionog Fonda ovog leta, ovom prilikom analiziramo Program saradnje nauke i privrede kao još jedan veoma specifičan program koji omogućava i više nego značajnu podršku za komercijalizaicju inovacija. Tim pozivom je kompletiran set sada već uveliko uhodanih redovnih poziva koji uključuje i Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija koje smo analizirali u prethodnom izdanju. Portfolio programa i načina podrške kojim Fond ostvaruje svoje ciljeve, tokom godina se povećavao, zadržavajući osnovni cilj da podstakne uvođenje inovacija kao modela razvoja privrede u celini, a ciljajući na različite specifične potrebe naučno-istraživačkih organizacija i MSP, u zavisnosti od nivoa razvijenosti kako preduzeća tako i samih inovativnih ideja. Neki od programa su fokusirani na start-up timove i preduzeća u ranoj fazi razvoja inovativne ideje, dok neki ciljaju na već razvijena preduzeća sa postojećim inovativnim proizvodima i uslugama kojima je potrebna podrška za internacionalizaciju.

Posmatrano po tim kriterijumima, Program saradnje nauke i privrede je specifičan jer stimuliše dugoročnu saradnju istraživačkog sektora i privrede tako što povezuje i podržava preduzeća i naučno-istraživačke organizacije u nastojanju da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode, odnosno inovativne tehnologije, tehnološke procese i usluge, sa tržišnim potencijalom i visokom vrednošću. Pored toga, dodatna vrednost koju ovaj program pruža je uspostavljanje saradnje sa međunarodnim

kompanijama i organizacijama. Pojedinačno se dodeljuje do 500.000 Evra po projektu, a korisnici su konzorcijumi sačinjeni od najmanje jednog privatnog mikro, malog ili srednjeg preduzeća osnovanog u Srbiji i jedne javne akreditovane naučno-istraživačke organizacije. Finansiranjem koje Fond dodeljuje pokriva se maksimalno 70% ukupnih opravdanih troškova projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno 60% za srednja preduzeća. Projekti mogu trajati do 18 meseci a korisnici mogu biti i oni koji su prethodno uspešno prošli kroz Program ranog razvoja.

Finansijska podrška omogućena je za projekte i inovacije iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz svih industrijskih sektora, međutim, program je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena – Hrana za budućnost; Informaciono-komunikacione tehnologije, Mašine i proizvodni procesi budućnosti i Kreativne industrije, tako da će najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za prijave iz tih oblasti. Dodatno, Fond zajedno sa Vladom i EU kao glavnim partnerima u podršci inovacijama pruža podršku projektima koji doprinose povećanom socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom koristeći napredne tehnologije.

// Inovativna rešenja mogu biti potencijalno ogromna konkurentska prednost za MMSP, koja ne raspolažu internim resursima i kojima je trošak eksternog razvoja proizvoda često značajna prepreka da do te prednosti i dođu, uprkos inovativnim idejama i konceptima. U tom kontekstu, ovaj program nudu odličnu priliku da se nadomesti nedostatak sredstava i resursa i postavi osnova za dugoročnu održivost i konkurentnost, ali i saradnju sa naučno-istraživačkim organizacijama. Da bi se do te podrške i došlo, projektna prijava mora jasno da istakne kvalifikacije menadžmenta i ključnog osoblja i sposobnost konzorcijuma da realizuje projekat; kvalitet i potencijal za saradnju članica konzorcijuma, inovativnost tehnologije, jasno identifikovanu i kvantikovanu tržišnu potrebu, konkurentsku poziciju koja obuhvata i globalno tržište, i potencijal za komercijalizaciju. Sve to, uz kvalitetno razvijen organizacioni dizajn i sistem upravljanja projektom, indikatore kontrole učinka i strategiju upravljanja rizikom treba da se nađe u projektnoj prijavi, što je po svim našim iskustvima veoma zahtevan proces, i to kako administrativno, tako i stručno. Stoga, temeljna i kvalitetna priprema je presudna, i uzimajući u obzir i obim i sadržaj neophodne aplikacione dokumentacije, naša preporuka je ne samo da se što pre krene sa pripremom, već i da se u pripremi iskoristi pomoć u vidu konsultacija sa prethodnim korisnicima sredstava ili kroz angažovanje konsultanata sa iskustvom na takvom tipu projekata koji bi se uključili već od rane faze pripreme aplikacije a Glenfield i za ove programe omogućava besplatnu procenu i analizu kvalifikovanosti.

UAP: Značajne subvencije za kvalitetna grla stoke

// U sklopu programa redovnih subvencija, od sredine avgusta Ministarstvo poljoprivrede kroz Upravu za Agrarna plaćanja omogućava i podnošenje zahteva za podsticaje u stočarstvu za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja, kao i za kupovinu pčelinjih matica. Stočna grla koja su predmet podsticaja obuhvataju širok spektar tovnih, mlečnih i priplodnih rasa, u različitim uzrastima, i u velikoj meri to predstavlja praktično celokupan opseg moguće podrške kada je stočarstvo u pitanju. Zahtev za podsticaje podnosi se posebno za svaku vrstu grla stoke, odnosno pčelinjih matica a za isto grlo zahtev za podsticaje može da se podnese jednom za jednu kalendarsku godinu, po završetku tova.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, imaju upisan odgovarajući stočni fond, izvršila su obnovu registracije za tekuću godinu i nalaze se u aktivnom statusu a mogu biti fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, privredno društvo ili zemljoradnička zadruga, ali isto tako i srednja škola, naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede ili manastir i crkva. Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime

poreza na dodatu vrednost, u skladu sa setom propisa kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi, i variraju u zavisnosti od rase i vrste stoke koja je predmet finansiranja. Najviši ukupni iznos podsticaja koji podnosilac može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu se kreće od 3 miliona dinara za nabavku kvalitetnih priplodnih grla ovaca i koza, svinja i pčelinjih matica, preko 5 miliona za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda (junica tovnih rasa, junica mlečnih i kombinovanih rasa, bikova tovnih rasa uzrasta, steonih junica, do 10 miliona dinara za nabavku kvalitetnih priplodnih bikova.

// Ukupna suma podsticaja koje pojedinačni aplikant može da ostvari, iako znatno ispod nivoa koji omogućavaju neki od najznačajnijih programa podrške u poljoprivredi, predstavlja direktnu pomoć, odnosno bespovratna sredstva i faktički su itekako značajan podsticaj. Takođe, radi se o oblasti stočarstva koja podrazumeva dugoročno planiranje i razvoj, i upravo kao podrška dugoročnim planovima, subvencije poput ovih omogućavaju farmerima da pokriju dobar deo tekućih troškova pre nego što po osnovu uzgoja stoke počnu da ostvaruju prihode. Imajući u vidu taj aspekt, radi se veoma značajnoj podršci koja stočarima može da omogući konkurentnost i održivost proizvodnje u sve složenijim uslovima poslovanja, stoga je program vredan svake preporuke.

OSNOVNI EKONOMSKI POKAZATELJIAvg - 23
1Međugodišnja inflacija12.50%
2Referentna kamatna stopa6.50%
3Stopa nezaposlenosti10.10%
4Prosečna neto zarada - RSD85,539
5Prosečna penzija - RSD37,798
6KURS RSD/EUR
na poslednji dan u mesecu117.2246
Prosečan srednji kurs EUR117.2266
7KURS RSD/USD
na poslednji dan u mesecu106.4807
Prosečan srednji kurs USD106.1320

Za sve dodatne informacije ili pitanja, slobodno nas kontaktirajte. Prenesite nam svoje utiske, podelite novosti ili nam javite kako napreduju aktuelni projekti.

Za jačanje kapaciteta, poseban poziv: Prijavite se za Glenfield E-Learning!

Glenfield Training and Consulting Doo | +381 11 407 9066 | office@glenfield.rs | www.glenfield.rs

Upozorenje: Ovaj izveštaj je pripremljen i objavljen pod autoritetom Glenfield Training and Consulting Doo i služi jedino u informativne svrhe. Informacije koje su korišćene, dobijene su od izvora za koje Glenfield Training and Consulting Doo smatra da su pouzdani ali ne garantuje njihovu ispravnost i kompletnost. Nijedna informacija ili predlog ne mogu se protumačiti kao ponuda ili nametanje kupovine ili prodaje. Nijedan deo ovog dokumenta ne sme se reprodukovati bez pismene dozvole Glenfield Training and Consulting