Pogled na trendove u kreditnoj aktivnosti

Krajem avgusta NBS je objavila pregled trendova u kreditnoj aktivnosti, koji ilustruje dinamiku privrede na prilično jasan način. Prvi utisak je da privreda u celini, a posebno sektor MSP, u maksimalnoj meri nastoji da iskoristi mogućnost jačanja likvidnosti kroz kredite za obrtna sredstva, ali i ključnih unapređenja kroz finansiranje stalne imovine, što se redovno pojavljuje kao pojedinačno najznačajniji limitirajući faktor u razvoju sektora. Krediti privredi su tokom Q2 povećani za 20 milijardi dinara ili oko 1,4%, skoro u potpunosti kroz dinarsko kreditiranje omogućeno povoljnim uslovima garantnih šema, posebno u pogledu kolaterala. Budući da je prosečna cena kredita čak i narasla, iako za svega 0,4%, još je jasnije koliko su kolateralni zahtevi kritičan faktor. 

Ročnost kredita privredi gotovo da nije promenjena, i u junu su dugoročni krediti činili 85,9% ukupnih kredita privredi. Posmatrano po namenama, krediti za obrtna sredstva i likvidnost su povećani za 22,2 mlrd dinara, a investicioni za 1 milijardu, tako da likvidnost i obrtna sredstva i dalje dominiraju sa učešćem od 44,6% u junu, dok investicioni učestvuju sa 42,8%. Međutim, investicioni krediti beleže rast u odnosu na isti period prošle godine od čak 54%. 

Podaci kažu da se zaključno sa Q2 ove godine iznos ukupno realizovanih kredita uz državnu podršku putem obe garantne šeme približio iznosu od preko 1,9 mlrd evra, od čega je preko 60% odobrenih kredita bilo u dinarima. Tražnja za kreditima nastavila je da raste u većoj meri nego što se to očekivalo u aprilskoj anketi, pri čemu je bila primetan trend rasta tražnje za dugoročnim kreditima. Ujedno, pored finansiranja obrta i investicija, tražnja za sredstvima za restrukturiranje duga je tek na trećem mestu, što bi moglo da ukazuje da iza odluka o korišćenju olakšanog pristupa finansiranju ipak stoje u dobroj meri realne procene potreba, a za sada to potrđuje i stopa NPL koja je dostigla novi rekordni nivo od 3,6%. Upravo je zaključak da je balans između znanja i veština koji vode ka kvalitetnim odlukama, i pristupa finansiranju, ono što redovno proizilazi iz svih naših analiza podsticaja za rast domaćih MSP. Krajem meseca izlazi i novo izdanje Private Briefinga, naših redovnih analiza programa podrške za MSP i farmere, te nam za više informacija o aktuelnim programima podrške pišite ovde, ili na office@glenfield.rs, subject “PB prijava”.