Osvrt na privredni ambijent pred poslednju deonicu godine

Početak sezone odmora i sledstvenog relaksiranja tempa aktivnosti je uvek odličan trenutak da se pogleda u retrovizor, i dođe do zaključaka pred poslednju godišnju deonicu poslovnog maratona.

U kontekstu činjenice da je u junu je referentna kamatna stopa NBS povećana na 2,5% usled nastavka konflikta u Ukrajini koji je uticao na produbljivanje energetske krize na globalnom nivou, dalji rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda i industrijskih sirovina, kao i na produžavanje otežanog funkcionisanja međunarodnih lanaca snabdevanja, prva pomisao bi bila da se to dodatno odrazilo na finansiranje i aktivnost privrede i banaka. Međutim, podaci NBS kažu da je stabilnost bankarskog sektora očuvana i čak i dodatno ojačana, pošto je učešće NPL u aprilu ove godine iznosilo 3,33%, što je niže nego na kraju 2021. Sa druge strane, i pored zaoštravanja monetarnih uslova od oktobra 2021, uslovi zaduživanja privrede i građana na domaćem tržištu ostali su povoljni. Kamatne stope na nove dinarske kredite privredi i građanima kreću se oko vrednosti koje su u proseku beležile i u prošloj godini godini i u aprilu 2022. iznose na kredite privredi 3,8%, na kredite stanovništvu 8,7%. Kamatne stope na evroindeksirane kredite na domaćem tržištu takođe se kreću blizu vrednosti iz 2021. godine.

U 2021 i 2022, i pored negativnih efekata ukrajinske krize, koja je usledila odmah nakon COVID krize, domaća kreditna aktivnost nastavila je trend rasta. Ukupni domaći krediti su u aprilu ubrzali međugodišnji rast na 12,5%, vođeni rastom kredita privredi i stanovništvu. Struktura kredita ostala povoljna sa stanovišta doprinosa privrednom rastu vođena finansiranjem obrtnih sredstava i investicija kod privrede, i stambenih kredita kod stanovništva. Veći doprinos ukupnoj kreditnoj aktivnosti početkom 2022. i dalje potiče od kredita privredi u poređenju sa kreditima stanovništvu. Investicioni krediti su u aprilu činili 39% ukupnih kredita privredi, a učešće kredita za likvidnost i obrtna sredstva je iznosilo 48%, uz podršku kredita iz garantnih šema. Krediti odobreni mikropreduzećima, malim i srednjim preduzećima činili su 63% ukupnih kredita privredi u aprilu. Ti podaci potvrđuju nalaze da je finansiranje stalne imovine i dalje ključna prepreka razvoju MMSP. Poslednji dostupni podaci iz 2020 sugerišu da je gap finansiranja stalne imovine bio 330 milijardi dinara. Načini da se taj gap prevaziđe postoje, a neke od njih smo analizirali i na nedavno održanom MSP100 Srbije Expo. Pored toga, sve programe podrške koji ciljaju da gap zatvore redovno analiziramo u Private Briefingu, koji ulazi u desetu godinu u predstojećem julskom izdanju.