Odluka o finansiranju–cena i kolateral

Osim aspekta dostupnosti finansiranja kom je za značajan broj MSP najveća prepreka pitanje kolaterala https://bit.ly/3iGXUVA u praksi se najčešće nailazi i na komentar cene, odnosno, u slučaju kredita, visine kamatne stope. Pokazatelji NBS za prvi kvartal 2021 pokazuju da su u januaru dinarske kamatne stope bile niže nego kamatne stope na evroindeksirane kredite, kao rezultat prethodnih ublažavanja monetarne politike i odobravanja dinarskih kredita iz garantne šeme. Posmatrano po namenama, smanjenje prosečne stope na dinarske kredite u Q1 bilo je vođeno smanjenjem prosečne stope na kredite za obrtna sredstva kao i smanjenjem stope na ostale nekategorisane kredite. Istovremeno, prosečna cena dinarskih investicionih kredita (3,2%) zadržana je na nivou iz Q4 2020.
U nastavku razmatranja odnosa ponude i tražnje, u kontekstu finansiranja privrede, gledamo nešto dublje u značaj cene. Ranija razmatranja, praksa i iskustvo su nam prilično ubedljivo pokazali da je, pored širine ponude, ne manje bitan element za uspešno finansiranje poslovanja umeće korišćenja sredstava na pravi način. Tačnije, znanje i umeće da se postave poslovni ciljevi, razviju planovi za njihovo dostizanje, definišu potrebni resursi, proceni njihova dostupnost i cena i da se donese odluka o investiranju. Tek nakon toga, sledi odluka o finansranju, odnosno izbor sredstva i načina finansiranja, koji sa sobom nose i određenu cenu. U kontekstu analize dostupnosti kreditiranja u zavisnosti od kolaterala i cene, u nastavku ove teme analiziraćemo kako odluka o finansiranju može da dugoročno utiče na performanse kroz neke primere iz naše prakse, poput uspešnog preduzeća koje je donelo odluku da investira u osnovna sredstva.
Nastaviće se…

1623422838829