Nastavak snažne tražnje za kreditima privredi

Kao što smo i očekivali i najavili u Private Briefingu od februara, kretanja u kreditnoj aktivnosti potvrđuju i dalje snažnu potrebu za finansijskom podrškom za rast i razvoj privrede. Prema nedavno objavljenim pokazateljima NBS za Q4 2021, međugodišnji rast kredita privredi dodatno je ubrzan i u decembru je iznosio 9,9%, naspram 5,1% u septembru. Jedan od uzroka takvom trendu je svakako i zaravnjivanje baze za poređenje, nakon prestanka ključnih mera za održanje likividnosti u uslovima COVID pandemije, ali realnost je da je potreba za kreditiranjem i dalje snažna, što pokazuje i rast kreditiranja za 58,9 milijardi dinara, ili za 4,1%, što je najviši tromesečni prirast zabeležen u poslednjih nekoliko godina. Posebno interesantan je podatak da su rast vukli i krediti za likvidnost i obrtna sredstva, sa 31 milijardom dinara, ali i investicioni krediti, sa 26 milijardi.  Kolika je tražnja i mogućnost plasmana investicionih kredita svedoči i razlika od samo 4,5 p.p. u učešću između te dve kategorije, tim pre što je odobravanje kredita za likvidnost podržano sa dve garantne šeme. 

Takođe, činjenica da su krediti odobreni segmentu MMSP činili čak nešto više od dve trećine ukupnih kredita privredi u decembru govori da je najvitalniji deo privrede u zamahu, nakon  borbe za očuvanje supstance tokom 2020 i 2021. MMSP su tokom Q4 koristila nešto više od polovine kredita za likvidnost ali i  gotovo 70% investicionih kredita. Sa takvim pokazateljima pod ruku ide i učešće NPL u ukupnim kreditima privredi, koje je u decembru iznosilo 2,8%, što je za 0,1 p.p. niže nego u septembru.

Svi ovi podaci govore da je i dalje pitanje zatvaranja gepa finansiranja stalne imovine ne samo ključna tema kada su MMSP u pitanju. Dalje analize tog gepa, ali i načinima i programima podrške da se on smanji, bavićemo  se i ovde i kroz druge kanale i sredstva, a za redovne analize programa koji između ostalog ciljaju i na taj aspekt poslovanja, javite se za vaš lični primerak Private Briefinga, naših redovnih mesečnih analiza programa podrške za MSP i farmere.