Mere podrške, sa distance

Naše prethodne analize odgovora privrede na krizu, sa vremenske distance, pokazuju da su krediti iz garantne šeme i moratorijum na kredite ocenjeni kao najsvrsishodnije mere podrške. Sa izbijanjem krize, kroz Glenfield COVID Crisis Management Series https://bit.ly/3wdcd8E sugerisali smo da je uz takvu podršku, za adekvatan odgovor, nakon očuvanja likvidnosti, potrebno raditi i na jačanju profitabilnosti i po potrebi prilagoditi model poslovanja. Sada, kada ističe godinu dana grejs perioda upravo na prve isplaćene kredite iz garantne šeme, podaci NBS https://bit.ly/3x7Pk6w pokazuju da je međugodišnji rast kredita privredi usporio tokom Q1 u poređenju sa Q4 2020 usled visoke baze iz prethodne godine i većih dospeća nakon isteka drugog moratorijuma, dok je ročnost opala za 0,9 p.p. što je i očekivano pošto su krediti za likvidnost i obrtna sredstva i dalje najzastupljenija kategorija sa učešćem od 43,6%.

Tokom Q1 odobreno je oko 212 miliona evra kredita iz garantne šeme, naspram 1,5 milijardi u tri kvartala 2020, što signalizira određeno usporavanje, iako je program produžen. To bi moglo da sugeriše da je usklađivanje poslovanja i dalje u toku, a da je značajan deo privrede na tome ipak ozbiljno radio ukazuje to što su investicioni krediti tokom Q3 zabeležili rast, iako minimalan od 0,3 p.p., na 43,3%. Tome sigurno pogoduje i ublažavanje zahteva u pogledu kolaterala za MSP, tako da je tražnja za kreditima u Q1 nešto veća od očekivanja banaka u januarskoj anketi. Ipak, prema njihovoj oceni, glavni pokretači tražnje i dalje su finansiranje obrtnih sredstava i restrukturiranja duga, iako su značajan izvor rasta tražnje i investicije. To znači da su u toku paralelno i borba za očuvanje likvidnosti i za unapređenje profitabilnosti i prilagođavanje biznis modela.

Načine i praktičnu podršku za sprovođene svih tih aktivnosti analiziraćemo i ovde, i kroz Private Briefing, ili direktno – ukoliko imate pitanja ili predloge, pišite na office@glenfield.rs
#makinganimpact #changemanagement