Kreditna aktivnost privrede u Q2 2022

Prema redovnom kvartalnom izveštaju NBS o trendovima u kreditnoj aktivnosti, krediti privredi porasli su u Q2 2022 za preko 48 milijardi dinara, sa međugodišnjim rastom u junu od 15,8%, čime je prevaziđen martovski pokazatelj  (13,9%), a ukupan iznos tokom kvartala je blizu 300 milijardi dinara (294,9). Za razliku od prethodnog kvartala,  kada su javna preduzeća prednjačila, na rast u drugom kvartalu je najviše uticalo zaduživanje privatnog sektora, a posmatrano po nameni, krediti za likvidnost i obrtna sredstva i investicioni krediti i dalje su najzastupljeniji među kreditima privredi. Preduzeća su najviše koristila kredite za likvidnost i obrtna sredstva (55,4%), pri čemu su skoro tri petine tih kredita koristila mikropreduzeća, mala i srednja preduzeća.

krediti privredi Q2 22

Na investicione kredite odnosilo se 25,9% novih kredita privredi, sa sličnom razmerom (56,6%) učešća MMSP u ovim isplatama. Činjenica da je, i pored postojećeg gapa likvidnosti, investiciono zaduživanje identifikovano i iskorišćeno u toj meri, i to ravnomerno raspoređeno kada je veličina preduzeća u pitanju, može biti indikacija da su prethodna (COVID) i trenutna ukrajinska kriza delovale na privredu na način da pažljvio odmere svoje planove, ciljeve i prilagode ih izmenjenim okolnostima. To potvrđuje i pokazatelj kvaliteta portfolija kredita privredi, koji se uprkos isteku moratorijuma i dela kredita iz garantnih šema, nije se pogoršao, šta više, junski NPL pokazaetlj privrede bio je 3,26% što je za 0,2 p.p. niže nego u martu,  što je nova rekordno niska vrednost.

krediti privredi po velicini Q2 22

Posmatrano po delatnostima, tokom Q2 banke su najviše kreditirale trgovinska preduzeća, za kojima slede preduzeća iz energetike, prerađivačke industrije, saobraćaja i poslovanja nekretninama, dok su jedino preduzeća iz oblasti građevinarstva i poljoprivrede i trgovine smanjila svoje kreditne obaveze. Krediti odobreni segmentu mikropreduzeća, malih i srednjih preduzeća činili su nešto više od tri petine ukupnih kredita privredi u junu, dok je njihov mg. rast iznosio 3,6%. Istovremeno, ročnost kredita privredi gotovo da nije promenjena u odnosu na mart i u junu su dugoročni krediti činili 84,1% ukupnih kredita privredi.

S obzirom na to da Narodna banka Srbije od oktobra prošle godine postepeno zaoštrava monetarne uslove povećanjem i kamatne stope na novoodobrene dinarske kredite privredi i stanovništvu nastavile su postepeno da rastu i u drugom tromesečju su u proseku iznosile 3,8% i 9,1%, respektivno (prethodno 3,3% i 8,5%). Posmatrano po veličini preduzeća, prosečne kamatne stope za dinarske kredite kretale su se u rasponu od 2,8% za velika preduzeća do 5,7% za mikropreduzeća, dok su za evro indeksirane ti pokazatelji porasli u nešto manjoj meri i dostigli 2,2% i 3,7%.

Prema oceni banaka, podjednako je povećana tražnja preduzeća svih veličina, a na rast tražnje najviše su uticali potrebe finansiranja obrtnih sredstava i restrukturiranje postojećih obaveza, kao način da se očuva likvidnost i kapacitet poslovanja. Dalje analize ovih indikatora, analiziraćemo ovde, i kroz druge kanale, a za to, i druge analize pratite nas kroz Glenfield on LinkedIn i Private Briefing, ili nam pišite na office@glenfield.rs za analize programa podrške, podršku poslovanju ili obuke za zaposlene