Istraživanje o zapošljavanju teže zapošljivih kategorija u MSP sektoru u Srbiji

Sa namerom da utvrdimo dinamiku i stavove o zapošljavanju teže zapošljivih kategorija, u koje spadaju i žene, i mladi, i osobe sa invaliditetom i druge grupe tradicionalno isključene sa tržišta rada, sprovdimo istraživanje među malim, srednjim i preduzećima srednje tržišne kapitalizacije za zapošljavanje zapostavljenih grupa. I pored toga što je država ta koja stvara okvir za opšta privredna kretanja, uključujući i zapošljavanje, ključni generator zapošljavanja ipak nije država, nego sektor MSP. Podaci iz poslednjih desetak godina ukazuju da, iako je brojnost radno sposobnog stanovništva u Srbiji ujednačena po polu, učešće žena među aktivnim i zaposlenim stanovništvom u Srbiji je znatno ispod 50%, dok je prosečna stopa aktivnosti i stopa zaposlenosti mladih (15-24 godine) iz Srbije i iz EU od 1,5 do 2,5 puta veća u EU. Kada je reč o osobama sa invaliditetom, situacija se u poslednjih 10 godina značajno poboljšala, zahvaljujući aktivnim politikama države i programima podrške, ali i dalje postoji značajan prostor za napredak. Cilj istraživanja je da identifikujemo ključne stavove o zapošljavanju svih tih kategorija, kao doprinos razmatranju eventualnih dodatnih predloga programa podrške. Anketa je kratka i fokusirana na konkretna pitanja, u formi google upitnika i nalazi se u nastavku, kao i na linku i svaki glas je više nego dobrodošao.

indikatori zaposlenosti srbija