E-Learning: Alat za sticanje konkurentske prednosti

E-learning platforme su u poslednjih 5 godina doživele značajan rast, kako po broju platformi, tako i po broju korisnika. Prema podacima iz 2023. godine, postoji preko 100.000 e-learning platformi na globalnom nivou, sa više od 1 milijarde korisnika.

E-Learning Glenfield

Najčešće tražene teme na e-learning platformama su:

  • Poslovne teme: marketing, prodaja, menadžment, finansije, računovodstvo, IT, projektovanje, analitika podataka, itd.
  • Razvoj veština: učenje jezika, programiranje, dizajn, fotografija, pisanje, itd.
  • Personalni razvoj: osobni rast, produktivnost, komunikacija, liderstvo, upravljanje vremenom, itd.
  • Akademske teme: matematika, fizika, hemija, biologija, istorija, geografija, književnost, itd.

Teme upravljanja finansijama i upravljanja znanjem su u sve većem porastu na e-learning platformama. Ovo je posledica sve veće složenosti poslovnog okruženja i potrebe za kvalifikovanim kadrom koji može da upravlja finansijama i znanjem organizacije na efikasan način. U okviru upravljanja finansijama, korisnici e-learning platformi su sve više zainteresovani za kurseve na teme budžetiranja, finansijske analize, investicija, upravljanja rizikom, likvidnošću i profitabilnošću.

Globalno, najčešće tražene teme na e-learning platformama su poslovne teme, razvoj veština i personalni razvoj. Međutim, u regionu Zapadnog Balkana i Srbiji, akademske teme su još uvek na prvom mestu.

Ovo je posledica toga što je u regionu Zapadnog Balkana i Srbiji još uvek u toku proces tranzicije, a obrazovni sistem se još uvek reformiše. Stoga, postoji velika potreba za kvalitetnim e-learning kursevima koji pokrivaju akademske teme.

Međutim, i poslovne teme, razvoj veština i personalni razvoj su sve više traženi u regionu Zapadnog Balkana i Srbiji. Ovo je posledica sve veće globalizacije i potrebe za kvalifikovanim kadrom koji može da radi u globalnim kompanijama.

Uvid u udeo potražnje za kursevima proističe iz analize tražnje na najpopularnijim e-learning platformama, kao što su Udemy, Coursera i edX.

Marketing i prodaja su najpopularnije teme u okviru poslovnih tema na e-learning platformama, jer su to veštine koje su tražene u svakoj industriji. Menadžment je takođe popularna tema, s obzirom na potrebu da se poslovnim procesima upravlja u svim dimenzijama. Finansije, računovodstvo, IT, projektovanje i analitika podataka su takođe zastupljene teme kada je reč o tražnji korisnika.

Udeo pojedinih tema može se razlikovati u zavisnosti od regiona, pa su tako u regionima sa razvijenom ekonomijom, teme IT i analitika podataka traženije od tema marketing i prodaja.

E-Learning u korporativnom okruženju - rešenje izbora

Trend upotrebe e-learning platformi kada kompanije obučavaju svoje zaposlene je u stalnom porastu. Ovo je posledica nekoliko faktora, kao što su:

  • E-learning platforme su pristupačnije od tradicionalnih oblika obuke. E-learning platforme omogućavaju zaposlenima da se obučavaju u svom tempu i u vremenu koje im odgovara. Takođe, e-learning platforme su obično jeftinije od tradicionalnih oblika obuke, kao što su seminari i konferencije.
  • E-learning platforme su efikasnije od tradicionalnih oblika obuke. Studije su pokazale da zaposleni koji se obučavaju koristeći e-learning platforme zapamte više informacija i imaju bolje rezultate na poslu od zaposlenih koji se obučavaju koristeći tradicionalne oblike obuke.
  • E-learning platforme su fleksibilnije od tradicionalnih oblika obuke. E-learning platforme omogućavaju zaposlenima da se obučavaju od bilo kog mesta i u bilo koje vreme. Takođe, e-learning platforme omogućavaju kompanijama da daju zaposlenima prilagođene programe obuke koji su usklađeni sa njihovim potrebama i ciljevima.

Potvrda toga je i to što je broj korporativnih korisnika najpopularnijih e-learning platformi u stalnom porastu. Prema podacima iz 2023. godine, na najpolpuarnijim globalnim platformama (Udemy, Coursera, edX, LinkedIn Learning, Skillshare) broj korporativnih korisnika je rastao između 50% i 300% u poslednjih 5 godina. Ovi podaci pokazuju da kompanije sve više koriste e-learning platforme za obučavanje svojih zaposlenih. Ovaj trend rasta se očekuje i u budućnosti, što znači i da će kompanije koje na vreme uđu u proces treninga na najefikasniji način, sticati dodatnu konkurentsku prednost na tržištu.